torsdag 29 september 2022

H&M Q3 2022

 Idag rapporterade mitt största innehav H&M för sitt tredje kvartal 2022 och resultatet kom in enligt nedan:Tredje kvartalet (1 juni 2022 – 31 augusti 2022)

Nettoomsättningen ökade med 3 procent till MSEK 57 450 (55 585).

I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4 procent. 

 Kvartalet har belastats med en engångskostnad om MSEK 2 104 avseende avvecklingen av den ryska verksamheten.

Bruttomarginalen exklusive engångskostnaden för Ryssland var 50,4 procent (53,2). Den rapporterade bruttomarginalen uppgick till 49,0 procent (53,2). Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. 

Rörelseresultatet exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 3 006 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent (11,3). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 902 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 1,6 procent (11,3).

 Koncernens resultat efter skatt exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 2 151, (4 692), motsvarande SEK 1:30 (2:83) per aktie. Rapporterat resultat efter skatt uppgick till MSEK 531 (4 692), motsvarande SEK 0:32 (2:83) per aktie.

 Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 - 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021.

 Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023.

 Kontrakt har tecknats med utvecklare av nya solcellsparker för att säkerställa tillgången till förnybar energi under många år framöver. Detta kommer att hjälpa H&M-gruppen att nå målen om att minska koldioxidavtrycket samtidigt som energipriserna för delar av den egna verksamheten säkras.


VD Helena Helmersson kommenterar kvartalet enligt nedan:

Det tredje kvartalet har i stor utsträckning präglats av vårt beslut att pausa försäljningen och sedan avveckla verksamheten i Ryssland. Detta har medfört en stor påverkan på vår försäljning och lönsamhet vilket förklarar hälften av resultatminskningen jämfört med tredje kvartalet föregående år. Kvartalet påverkades även av många andra externa utmaningar. Liksom för branschen i övrigt var försäljningen svag på många av våra stora marknader i början av perioden. Försäljningen förbättrades successivt trots värmebölja i flera länder i Europa och vissa kvarstående varuförseningar. Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. Vi har valt att inte fullt ut kompensera för de ökade kostnaderna vilket återspeglas i bruttomarginalen. Sammantaget gav dessa faktorer en kraftigt negativ resultatpåverkan i kvartalet. De långsiktiga satsningarna för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar fortsätter. Det handlar om att säkerställa det bästa kunderbjudandet för samtliga varumärken och den bästa kundupplevelsen. I en situation med hög inflation där hushållens levnadskostnader ökar kraftigt är det viktigare än någonsin att erbjuda kunderna bästa värde för pengarna. Försäljningskanalerna integreras allt mer samtidigt som vi fortsätter att digitalisera varuförsörjningskedjan. Effektivitet, snabbhet och flexibilitet har aldrig varit viktigare. Parallellt påbörjas ett åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare öka effektiviteten. Från och med andra halvåret 2023 beräknas detta leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Med lojala kunder världen över, engagerade medarbetare och sunda finanser i kombination med ett långsiktigt perspektiv ser vi trots omvärldssituationen goda förutsättningar att stärka vår position. Höstkollektionerna har tagits emot bra och försäljningen i september ökar jämfört med föregående år vilket är ett viktigt kvitto på att H&M-gruppen växer även när kundernas köpkraft minskar.”


Lite mer information gällande rapporten:

Tittar vi lite närmare på rapporten ser vi att försäljningen ökar i Nord och Sydamerika. Det går även bra i Asien, Oceanien & Afrika. Försäljningen minskar dock i Europa och i Norden om vi jämför med 2021. 

I det tredje kvartalet påverkarades även inköpskostnaderna mycket negativ, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år. Detta var främst drivet av ökade frakt- och råvarukostnaderna samt en stark US-dollar. Inköpskostnaden kommer även vara högre det 4:e kvartalet om dollarn fortsätter hålla sig stark.

Förutom detta tyngdes kvartalet av långsiktiga satsningar inom främst tech och varuförsörjningskedjan samt höjda energipriser och ökade kostnader för leverans till kund.

Ser vi på varulagret ökade detta med 28 % eller 14 % valutajusterat. H&M förklarar att ordrar tidigarelagts för att motverka förseningar i varuflödet samt av ökade inköps- och fraktpriser. Men . sammansättningen bedöms som god.

H&M-gruppen fortsätter att omförhandla ett stort antal hyreskontrakt. För 2022 planeras cirka 89 nya butiker att öppnas och cirka 254 att stängas, vilket ger en nettominskning om cirka 165 butiker exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina. Merparten av öppningarna sker på tillväxtmarknader medan stängningarna främst sker på etablerade marknader.

Under den största delen av kvartalet var butikerna i Ryssland stängda på grund av kriget. I Belarus och Ukraina var butikerna stängda under hela kvartalet. Vid utgången av kvartalet var dessutom 23 butiker tillfälligt stängda i Kina pga Covid-19.

Aktieåterköp: Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, beslutat om återköp av egna B-aktier om SEK 3 miljarder med stöd av årsstämmans bemyndigande. Återköpsprogrammet inleddes den 29 juni 2022 Under perioden 29 juni – 31 augusti 2022 har 9 577 503 egna B-aktier återköpts för SEK 1,22 miljarder. Totalt antal utestående aktier, exklusive egna aktier, var per 31 augusti 1 645 494 497. Återköpen ska pågå till den 30:e November 2022.

Innevarande kvartal: Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 - 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021. Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under fjärde kvartalet bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023. 

Upplysning exponering mot Ryssland, Belarus och Ukraina

Den 24 februari 2022 pausade H&M-gruppen försäljningen i Ukraina som en konsekvens av Rysslands invasion. Den 2 mars 2022 pausades all försäljning i Ryssland. Den 18 juli 2022 meddelade H&M-gruppen att man beslutat att påbörja en ansvarsfull avveckling av verksamheten i Ryssland. Som en del i avvecklingsprocessen beslutades att öppna fysiska butiker tillfälligt under en begränsad period för att avyttra kvarvarande varulager i Ryssland. Resultatet för det tredje kvartalet har belastats med en engångskostnad på cirka SEK 2,1 miljarder hänförlig till avvecklingen. Beloppet är något högre än tidigare kommunicerats som en följd av den svenska kronans försvagning gentemot den ryska rubeln. I beloppet ingår en negativ effekt motsvarande de redovisade orealiserade valutakursvinsterna om MSEK 353 från andra kvartalet, denna valutaeffekt är ackumulerat neutral. Engångskostnaden har inte haft någon kassaflödespåverkan i det tredje kvartalet men bedöms ge en negativ kassaflödespåverkan om cirka SEK 1 miljard framöver. Till dagens datum har drygt 30 av 172 butiker stängts permanent. Även verksamheten i Belarus kommer att avvecklas. Som en del i detta har bolagets tre butiker tillfälligt återöppnats, därefter kommer verksamheten i landet att stängas.

Varuflöde 

H&M-gruppen fortsätter att fullt ut integrera kanalerna i en omnimodell. En viktig del är gruppens logistiksystem och satsningar inom tech och AI. Flera initiativ avseende nya högautomatiserade logistikcentra med fokus på innovation pågår globalt. Detta kommer att skapa ytterligare kapacitet, flexibilitet och snabbhet mellan försäljningskanaler samt en högre varutillgänglighet. Ett nytt högautomatiserat logistikcenter är under uppförande i Ajax, Kanada. Detta kommer att komplettera de logistikcenter som öppnade på öst- och västkusten i USA och skapa ytterligare kapacitet för H&M-gruppens fortsatta expansion i Nordamerika. Det nya logistikcentret planeras att vara färdigställt vid årsskiftet 2022/2023.

Hållbarhet 

H&M-gruppens hållbarhetsvision är att vara en ledande kraft i omställningen till en cirkulär modeindustri med netto noll klimatavtryck och samtidigt vara ett rättvist och jämlikt företag. Mer detaljerad information om koncernens hållbarhetsarbete finns i Sustainability Disclosure 2021 på hmgroup.com. Några av de senaste hållbarhetsinitiativen är: 

Klimatmål verifierade av SBTi. 

Inför FN:s klimatvecka verifierades H&M-gruppens klimatmål av Science Based Targets initiative (SBTi). H&M-gruppen åtar sig att påskynda företagets klimatåtgärder bortom den egna värdekedjan och utöver minimikravet enligt 1,5-gradersmålet. Syftet är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser (dvs net-zero-standard enligt SBTi) senast år 2040 och att minska koldioxidutsläpp i absoluta tal med 56 procent senast år 2030 i värdekedjan.

Under FN:s klimatvecka i september 2022 deltog H&M-gruppen i ett partnerskapsmöte med Apparel Impact Institute om Fashion Climate Fund med fokus på organisationens mål att tillämpa 250 miljoner dollar för att minska koldioxidutsläpp i leverantörskedjan samt att frigöra ytterligare 2 miljarder dollar eller mer i hållbar finansiering. H&M-gruppen är en av huvudinvesterarna och detta partnerskap är en del av H&M-gruppens gröna investeringar. 

Ny vattenstrategi. I samband med Världsvattenveckan lanserade H&M-gruppen en ny vattenstrategi för 2023–2030 som innefattar bolagets viktigaste mål och åtgärder i hela dess värdekedja. För att uppnå H&M-gruppens ambition om att ha en positiv inverkan på sötvattenresurser kommer företaget att arbeta för en ökad medvetenhet om värdet av vatten i verksamheten, uppmuntra god praxis samt att fastställa principer för minskad vattenanvändning i tillverkningen av företagets produkter. 

Fashion Transparency Index. H&M-gruppen rankades fyra bland 250 varumärken i Fashion Transparency Index 2022. Fashion Transparency Index skapades av Fashion Revolution med syftet att öka transparensen och tydliggöra varumärkens ansvarsskyldighet. Indexet mäter i vilken utsträckning varumärken rapporterar om sitt arbete baserat på 246 indikatorer, så som miljö och sociala frågor.


Mina tankar gällande rapporten:

Givetvis var det tråkigt att resultatet kom in sämre än väntat. Så här i efterhand hade jag hoppas på lite mer från H&M. Samtidigt är det kämpigt för många hushåll med de ökade kostnader som den höga inflationen för med sig. Har man inte så mycket pengar väljer man kanske bort det där klädinköpet i det korta perspektivet. Vi kan ju även se att det är tufft överlag i denna bransch just nu så det är inte bara H&M som har motvind med sin försäljning. Tråkigt nog har H&M aktien underpresterat en längre tid och aktien gick även sämre än index idag. Ska man se något positivt i rapporten är det väll att höstens försäljning börjat bra, återköpen av aktier fortsätter och vi kan se fram emot en kommande utdelning nu i November. Närmaste året räknar jag med att H&M kan sänka sina kostnader genom det stora besparingsprogram som man medelat idag. Jag räknar även med att man kan fortsätta stänga butiker som är mindre lönsamma och istället expandera på tillväxtmarknader. Min förhoppning är att den starka dollarn tids nog ska gå ner i pris. Detta skulle gynna H&M då deras inköp görs i just dollar. Ser vi på riktigt lång sikt kanske Stefan Persson köper ut bolaget från börsen. Men till dess är min förhoppning att bolaget kan fortsätta dela ut rejält med pengar över tid.

Trots alla motgångar är jag iallafall fortfarande positiv till H&M på sikt. Efter regn kommer solsken.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från H&M?

tisdag 27 september 2022

Månadens inköp

 Då var det åter den 27:e och en ny lön har kommit in på kontot. Det innebär givetvis nya investeringar och denna månad valde jag att öka på i fonden Avanza Zero. 

Dagens transaktion ser ni här under:


Anledningen att jag valde att öka i Avanza Zero denna månaden är flera. Dels så ger den mig bättre riskspridning. Men fonden har inte heller någon förvaltningsavgift och jag betalar inte heller något courtage i jämförelse med ett aktieköp. Förutom detta köp har jag betalat ner på belåningen denna månad. Detta då Avanza höjer räntorna var och varannan vecka och det gör ju även övriga banker här i Sverige efter Riksbankens höjningar. För att fortsatt ligga på en rimlig belåningsnivå kommer jag fortsätta kombinera med nya investeringar samt amortering av lån de kommande månaderna. 

För övrigt har Avanza nu övergivit sitt erbjudande om 0 % i låneränta till sina kunder. Inte långt innan de höjde till 0.99 % utökade de möjligheterna med gratislån upp till 3 miljoner för de som hade stora förmögenheter hos dem. Tror nog det finns kunder som är missnöjda med detta och för egen del har jag spekulerat en längre tid att Avanza tids nog skulle sluta låna ut pengar gratis. Vi får väl se om Avanza tids nog även inför en en förvaltningsavgift på Avanza Zero för att öka sin lönsamhet. Personligen tycker jag Avanza börjar likna storbankerna allt mer och frågan är hur man ska lyckas fortsätta växa om man tids nog blir lika dyra som alla andra banker. Det som är plus med Avanza är att kundtjänsten har blivit bättre med tiden och att de har en bra plattform. Sen har de ju Avanza Zero som än så länge är gratis och som jag gillar.

Bostadsrättföreningen

När det gäller vår bostadsrättförening har de höjda räntorna börjat visa sig allt mer även här. Vi hade ett lån på 232 000 kronor som låg på 0.45 % som lägst. Detta lån kostar nu 1.8 %. Sen har vi drygt 1.3 miljoner i lån som stigit från drygt 1 % till nästan 2.5 % i skrivande stund. Dessa lån stiger i pris när de sätts om var 3:e månad och om inte allt för länge räknar jag med att låneräntan stiger till över 3 % på våra rörliga lån. Helt plötsligt börjar våra bundna lån på 1.6 och 1.7 % i ränta kännas billiga. Jag är som sagt inte alls nöjd med Swedbanks prishöjningar och 2025 har samtliga lån blivit rörliga och vi har då bättre möjligheter att ta in offerter från andra banker och eventuellt flytta vårt lån.

Som tur är såg jag redan för ett par år sedan när jag tog över som Ordförande i vår förening att vår amorteringstakt var alldeles för låg. Vi hade nästan 1 miljon kronor i kassan och amorterade 130 000 kronor per år. Idag har vi drygt 300 000 kr i kassan och de senaste 2 åren har vi nog amorterat ner våra lån med runt 1 miljon kronor. Det gör att vi idag har en sund belåning i föreningen och fått ner utgifterna över tid. Totalt har vi 30 lägenheter och totala skulden ligger på drygt 3 miljoner kronor. Hade vi följt Swedbanks avbetalningsplan hade vår ekonomi sett betydligt sämre ut idag. För den delen finns det nog många föreningar som har alldeles för mycket pengar i kassan i dagsläget. Det skulle även vi haft om vi inte gjort någon amortering. När räntorna var låga kostade det inte så mycket med en buffert. Men när räntorna nu börjar närma sig 3-5 % på många lån kostar det betydligt mer att hålla buffert. Har man en överlikviditet i sin förening kan det vara en god ide att amortera ner på sina lån. På så sätt sänks räntekostnaderna och samtidigt räknas all amortering som ett kapitaltilskott dvs pengar som amorteras får tids nog dras av på eventuella framtida vinstskatt vid en försäljning. Behöver man göra någon stor investering tids nog kan det vara bättre att låna upp dessa pengar när det är dags och endast hålla en rimlig buffert i bostadsrättföreningen. 

Inaktivitet på bloggen

Sedan mitt senaste inlägg har inga affärer gjorts och därför har ingen uppdatering skett. Överlag har börsen var ganska sur den senaste tiden och jag har inte heller funnit något bra läge för kortsiktiga affärer. Jag håller fortsatt hårt i mina H&M aktier och H&M fortsätter att återköpa aktier dagligen. Även om aktien tappat den senaste tiden stärker jag på så sätt mitt ägande genom att bara behålla mina aktier. Förutom återköp i H&M ser jag även fram emot utdelningen som kommer nu i November.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

torsdag 25 augusti 2022

Köpt och sålt aktier för 11 MKR idag

Då var det Torsdag och nya möjligheter. Dagen började med att H&M aktien gick upp samtidigt som Lundbergföretagen tappade rejält och detta agerade jag på som ni kan se i mina transaktioner lite längre ner. Lite senare idag kommer iallafall rapporten från Lundbergs och kanske ser vi mer där varför Lundbergs rasade så pass mycket på morgonkvisten. Jag såg förövrigt att Hufvudstaden fått en reksänkning och tappar idag. Kanske är investerare lite oroliga för den senaste tidens räntehöjningar och samtidigt hade Hufvudstadens aktie presterat betydligt bättre än fastighetssektorn i övrigt i år. Idag handlas iallafall aktien ner något och jag kan själv tycka att aktien gick lite väl starkt tidigare med tanke på att räntan stigit rejält sedan början av året. Ändå uppvärderades Hufvudstadens aktie till över 140 kr per aktie. I skrivande stund står aktien i 125.50 kr per aktie. Svårt att säga vad ett rättvist pris på Hufvudstadens aktie är om räntan fortsätter upp framöver. Räntekostnaderna lär iallafall stiga över tid som det ser ut just nu. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser gjorde jag en liten vinst i Lundbergföretagen samtidigt som jag kunde återköpa H&M aktier lite billigare. Det hela slutade med att jag forsätter stärka mitt ägande i H&M. Förutom det ökar jag på lite mer i Avanza Zero. Igår investerades 25000 kr i Avanza Zero och 260 000 kr har tagits ut från portföljen för att hjälpa vår bostadsrättförening. Jag kommer sätta in lite mer pengar till vår bostadsrättförening imorgon när lönen kommer in på kontot. Men annars blir det främst att amortera på portföljens belåning denna månad.

Uppdatering:

Blev ingen amortering av portföljens belåning nu vid lön. Istället har ytterliggare 200 H&M aktier köpts in för 115.56 kr per styck. 50 stycken Lundbergföretagen har köpts in för drygt 420 kr per styck och det har även blivit en ökning i Avanza Zero. 

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig kommande helg :-)

fredag 19 augusti 2022

Ökat i H&M

 Då var det Fredag och nya möjligheter. Idag är börsen ner och mitt största innehav H&M var ner mer ändå när börsen till sist stängde för dagen.

Jag valde med det sagt att öka på mitt innehav idag och dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser blev det även en liten försäljning under dagen. Under gårdagen kördes lite kortsiktig handel i H&M och det slutade med att jag köpte 500 stycken aktier även då för 129 kr per styck. Förövrigt har blankningen i H&M minskat med 0.5 % de senaste 2 veckorna och uppgår nu till 7 %. Vi får se om fler blankare överger aktien framöver. Det är iallafall min förhoppning. 

Efter dagens transaktioner är jag åter fullinvesterad och min belåning har åter ökat en del. Det belåningsutrymme jag har kvar kommer gå till inbetalning till bostadsrättföreningen. Förutom detta blir det att amortera ner på portföljbelåningen när lönen kommer in nu den 27:e.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-) 

tisdag 16 augusti 2022

Hjälper vår bostadsrättförening med ekonomin

Dagens affärer 

Då var det åter Tisdag och sedan min senaste inlägg har jag bara kört en kortsiktig affär i H&M aktien efter den gick ner i början av dagen. 500 aktier köptes för 130.86 kr per styck och några minuter senare såldes dessa för 131.53 kr per styck. Ingen stor vinst men alla bäckar små bidrar till en bättre avkastning på sikt.

Bostadsrättföreningens ekonomi

Förutom detta har vår bostadsrättförening fått kraftigt ökade räntekostnader framöver. Som det ser ut för stunden har vi 2 lån som ligger med rörlig ränta. Vi har 2 lån som det ena lånet går ut 2024. Det andra 2025. Enligt mina beräkningar kommer räntekostnaderna öka med ungefär 30 000 kr per år from nu då den rörliga räntan ökat från drygt 1 % i böran av året till 2.48 % i skrivande stund. Våra tidsbundna lån ligger på mellan 1.6-1.7 % i ränta. Blir det ytterligare räntehöjningar framöver kommer räntekostnaderna öka mer ändå.

Tidigare har jag lyckats förhandla ner vår räntekostnad till viss del. Vi har idag våra lån hos Swedbank. Men som läget är just nu var det omöjligt att förhandla fram någon vettig ränta då banken vägrade sänka överhuvudtaget. Istället för att acceptera sämre villkor i föreningen har jag den senaste tiden funderat vad vi kan göra åt saken.

Vår förening är sen tidigare väldigt välskött och vi har gjort alla större underhåll för en lång tid framöver. Med det sagt ska ingen större investering göras de närmaste åren. Däremot kommer höjda räntekostnader slå hårt mot föreningen om nu räntorna fortsätter upp framöver. Det kommer innebära höjda hyresavgifter och det kommer innebära att det blir mindre attraktivt att bo här om det blir dyrare på sikt. 

För att komma lite billigare undan har jag iallafall beslutat att låna ut 360 000 kr till föreningen och på det kommer vi även amortera 60 000 kr till från vår nuvarande kassa i föreningen och den totala amorteringen blir således 420 000 kr. Förutom detta har vi fortsatt en bra buffert i föreningen. På så sätt sänker vi våra räntekostnader med drygt 10 000 kr per år. Dessa pengar betalas in som förskott på hyran och jag kommer ta ut pengarna från mitt Avanza konto de närmaste dagarna. Jag kommer inte sälja av några fonder eller aktier utan nyttja Avanzas superlån och betalar då 1.69 % i ränta. Men eftersom jag inte har några andra lån kommer jag kunna dra av denna räntekostnad mot min schablonintäkt på mitt ISK. Så man kan säga att jag lånar upp dessa pengar gratis för att sänka föreningens ränteutgifter framöver. På sikt gör detta att jag får lite sämre låneutrymme hos Avanza. Men istället kommer föreningens ekonomi se bättre ut efter jag gjort denna inbetalning. På sikt är tanken att alla våra lån i föreningen kommer ligga med rörlig ränta. På så sätt kommer jag tids nog kunna förhandla fram bättre räntevillkor genom ta in offerter från andra banker. Men för stunden är vi låsta hos Swedbank och det är en nackdel med bundna lån om man ska ta in offerter från annat håll. Men 2025 är föreningen fri att göra som vi vill med våra lån.

Med det sagt ser det iallafall lite ljusare ut framöver när det gäller vår förenings ekonomi.


Är det någon läsare som drabbats hårt av de stigande räntekostnaderna? Hur hanterar ni situationen?

 

tisdag 9 augusti 2022

Återköpt aktier i H&M. Minskat i Lundbergföretagen

 Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag backade åter H&M aktien och det gjorde att jag kunde återköpa samtliga H&M aktier jag sålde igår lite billigare idag. För att finansiera köpet fick jag åter minska ner i Lundbergföretagen. Jag valde dock att köpa in 100 stycken aktier där och har med det sagt fortsatt en liten exponering mot investmentbolaget.

Dagens transaktioner ser ni här under:


Efter dagens transaktion har jag åter igen en högre exponering mot H&M men även en mindre exponering mot Lundbergföretagen. Belåningen har ökat lite och som vanligt har jag fortsatt bevakning gällande Lundbergs. Blir det något bra läge framöver kanske jag återkommer i Lundbergföretagen. Annars är jag nöjd med den exponering jag har för stunden.

Uppdatering 08/10: Idag sålde jag av 100 stycken Lundbergföretagen för 462.23 kr per aktie. In köptes

500 stycken H&M för 130.04. Dessa såldes lite senare för 132.26 kr per styck. Belåningen är nu nere 

på 2.6 %.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)


måndag 8 augusti 2022

Sålt i H&M. Lundbergföretagen åter i portföljen

 Då var det Måndag och nya möjligheter. Idag uppvärderades H&M aktien ganska rejält och jag valde därför att sälja av i aktien för att istället åter lägga pengarna i Lundbergföretagen. Jag sålde tidigare av i Lundbergföretagen och investmentbolaget har uppvärderats sedan dess. Men H&M aktien har gått starkare ändå och idag tyckte jag det var ett bra läge att åter köra lite kortsiktig handel i aktierna. H&M aktien har varit kraftigt blankad och kanske var det någon blankare som gav upp och aktien steg idag. Eller annars steg den bara ändå. Jag skulle dock själv inte våga att blanka H&M aktien med tanke på att aktien redan är så pass pressad. Men jag har fortsatt H&M aktien på bevakning framöver och är läget rätt igen kanske jag återkommer i aktien. 

Dagens transaktion ser ni här under:


Som ni ser är min riskspridning åter bättre igen och jag låter Fredrik Lundberg förvalta en stor del av min portfölj framöver. Jag äger fortsatt 200 aktier i H&M och dessa kommer inte att säljas av. 

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

torsdag 28 juli 2022

Ökat på i H&M idag

 Då var det Torsdag och nya möjligheter. Idag var H&M åter ner och under dagen valde jag därför att öka på mitt innehav. H&M drogs ner med hela sektorn efter att Walmart och Adidas lämnade vinstvarningar. Konstigt nog har Walmart i princip återhämtat sig och Adidas stiger drygt 3 % idag. Flera andra konsumentrelaterade aktier stiger också men H&M ligger ungefär 1 % efter index. Jag vet att bolaget är hårt blankat just nu men jag tycker ändå det är lite konstigt att aktien går så pass svagt med tanke på att ingen nämnvärd nyhet gällande bolaget har släppts. 

Jag tror dock fortsatt att H&M aktien kommer uppvärderas på sikt och därför väljer jag att öka på mitt innehav nu när det är lite oroligt i sektorn. Kan dock säga att H&M är en aktie som krävt sitt tålamod över tid men jag är som sagt fortsatt positiv till bolaget på längre sikt.

Dagens transaktioner ser ni här under:


Tyvärr fick jag släppa mina Netflix aktier idag för att inte öka belåningen för mycket. Det hela slutade iallafall med några tusen kronor i vinst gällande min investering i Netflix och det är jag tacksam för. Efter dagens transaktion ligger belåningen på 6.1 %. 

Uppdatering 8/4: De senaste dagarna har jag kört kortsiktig handel i H&M aktien och det har resulterat i en vinst på ca 4000 kr och ett minskning av mitt H&M innehav med 1200 stycken aktier. Vinsten från min kortsiktiga handel har investerats i Avanza Zero. Efter dessa transaktioner ligger nu belåningen på 2.9 %.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig kommande helg :-)

onsdag 27 juli 2022

Lundbergföretagen har fått lämna portföljen

Idag valde jag att sälja av mina sista 1000 aktier i Lundbergföretagen B. Investmentbolaget har gått lite bättre än index den senaste månaden och samtidigt har substansrabatten minskat från ungefär 5 % när jag gjorde en stor del av min investering till strax under 3 % i skrivande stund. Så här i efterhand var det ett bra beslut att sälja hela mitt innehav i H&M just då och investera pengarna här istället. Jag anser fortsatt att Lundbergföretagen är ett fint bolag att äga på sikt men investmentbolaget är inte lika billigt som för några veckor sedan. Framöver kommer jag fortsatt att ha investestmenbolaget på bevakning och är läget rätt så kanske investmentbolaget återkommer i portföljen tids nog. Tills dess nöjer jag mig att äga det via Spiltan Aktiefond Investmentbolag. 

Pengarna från försäljningen har gått till att återköpa de H&M aktier jag sålde av i början av månaden och åter har jag en väldigt stor exponering mot H&M. Jag har även investerat 10 000 kr i Avanza Zero idag och detta är månadens sparande. Förutom detta har belåningen minskat med 0.7 % idag.

H&M aktien har tappat ganska rejält de senaste 2 dagarna. Jag såg att bland annat Walmart och Adidas vinstvarnat och den senaste tiden är de flesta bolag i sektorn ner ganska rejält. Det är väll en allmän oro att det ska bli sämre konsumtion nu när räntan går upp och för stunden säljer många investerare av konsumenrelaterade aktier. Rätt eller fel lär visa sig tids nog. Jag har iallafall fortsatt stark tilltro till H&M och för stunden gillar jag deras återköpsprogram i kombination med utdelning nu till hösten. Troligvis fortsätter även Stefan Persson tids nog att köpa aktier i H&M och det är inte omöjligt att han köper ut bolaget från börsen tids nog. Även jag fortsätter köpa H&M nu när aktien är opopulär. Men det har som sagt inte vart så kul att vara investerad tungt mot H&M de senaste åren och jag försår att de finns dem som tappar tålamodet när det gäller denna aktie. Men själv hoppas jag tids nog på bättre tider när det gäller H&M. 


Dagens transaktioner ser ni här under:

 


Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

tisdag 26 juli 2022

Köpt och sålt aktier för 5.3 MKR idag

 Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag gick H&M aktien ner rejält och det gjorde att jag kunde köpa tillbaka i stort sett alla mina H&M som jag i början av månaden sålde till ett okej pris. I början av månaden gick H&M betydligt bättre än index och min swingtrading gjorde att jag inte hade möjlighet att återköpa H&M aktier billigare i det korta perspektivet. Pengarna investerades just då i Lundbergföretagen eftersom jag ansåg att investmentbolaget var attraktivt värderat för stunden. Man kan säga att H&M aktierna såldes i ett spann från drygt 122kr upp till drygt 127 kr per styck. Mina Lundbergföretagen köptes för mellan 416-430 kr per aktie. Sedan dess har Lundbergföretagen uppvärderats ganska rejält under månaden och gått bättre än index. Substansrabatten har även sjunkit från runt drygt 5 % till runt 3.5 % i skrivande stund. Jag anser fortsatt att Lundbergföretagen är attraktivt värderad men jag valde som sagt att släppa 5400 aktier idag och istället köpa tillbaka nästan alla H&M aktier jag tidigare sålde av. Priset på H&M aktien har stigit sedan jag sålde av mina aktier i början av månaden. Men mina Lundbergföretagen har stigit mer under samma tid. Jag har fortsatt kvar 1000 stycken Lundbergföretagen och investmentbolaget finns fortsatt på min bevakningslista.


Förutom detta valde jag att öka på i Telenor i början av dagen. Men dessa såldes lite senare med en liten vinst. Tyvärr blev jag påmind hur dyr valutaväxlingsavgiften är när man handlar utländska aktier. Jag har fortsatt Telenor på bevakning men just idag ville jag inte öka på min belåning mer. Kanske återkommer aktien i portföljen om den sjunker lite till och inget bättre alternativ finns. Just nu ligger belåningen på 4 % och det pendlar lite över tid hur jag ligger till med belåning/kassa.

Dagens transaktioner ser ni här under: 

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)


måndag 25 juli 2022

Telenor åter i portföljen

Då var det åter Måndag och nya möjligheter. Idag valde jag att åter ta in Telenor i portföljen. Jag handlade mycket i aktien under 2019 och 2020 och har även gjort någon mindre affär sedan dess. Men som sagt legat utanför aktien ett längre tag. 

2020 Sålde jag senast 2200 aktier i Telenor efter en del kortsiktig handel. Här under är en länk till mitt gamla inlägg från då. 

Min swingtrading i Telenor är över

2200 aktier såldes då av för mellan 158.30 - 158.35 kr per aktie. Eller 1200 aktier 

kunde då säljas för 202 678 kr. Idag kunde jag istället köpa tillbaka 1300 aktier i Telenor för

strax under 157 000 kr inklusive courtage. 
 Telenor har sedan 2020 delat ut 22.7 NOK per aktie. 

Men även om Telenor delat ut bra med pengar sedan 2020 kunde jag som sagt idag återköpa Telenor aktier billigare än jag sålde för 2020 och då medräknat de utdelningar bolaget gett sedan dess. För att kunna handla Telenor aktien till dagens låga pris lär vi gå tillbaka ända till Januari 2013.

Jag har som sagt ägt Telenor aktien till och från sedan många år men har aldrig kunnat handla aktien till dagens låga pris.  

Telenor aktien har pressat ner sedan de fick en oväntad nedskrivning i Pakistan på 2.5 miljarder norska kronor. De fick även en valutaförlust i senaste kvartalet på 2.3 miljarder norska kronor. Förutom detta kom omsättningen och ebita-resultat in något över analyikernas förväntningar. Det hela slutade iallafall med att Telenors resultat efter skatt hamnade på minus drygt 1.1 miljard norska kronor och aktien är ner runt 16 NOK sedan dess. 

Framöver hoppas jag givetvis att vi inte ser fler otrevliga överaskningar. Historiskt har Telenor aktien haft en stabil svagt ökande utdelning över tid. Just för stunden handlas aktien till ungefär 8 % i direktavkastning för gällande år. 

Som det ser ut just nu finns pengar till kommande utdelning. Men framöver behöver Telenor öka sin vinst. Annars finns risk för utdelningssänking tids nog eftersom de för stunden delar ut mer än 100 % av vinsten.

Jag tycker ändå aktien är värd en chans på dagens nivåer nu när kursen har backat en hel del. Under Coronapandemin höll aktien emot bra när det mesta rasade och min förhoppning är att Telenor även framöver kan vara en stabil utdelare.

Min nya portfölj ser ni på höger sida av bloggen. Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)   

 

lördag 23 juli 2022

Nuvarande portfölj, avkastning och belåning mm

 Då var det åter Lördag och för stunden är det lugnt här hemma då båda barnen och sambon är på annat håll. När det gäller börsen har det snart gått 8 månader av 2022 och därför tänkte jag göra en liten uppdatering gällande min portfölj, innehav belåning samt allmänna tankar.

Ni som följt min blogg kanske kommer ihåg att jag sålde 80 % av portföljen den 28 December 2021. 

2021 var ett bra år och portföljen växte med 33.35 %. Så här i efterhand var tajmingen bra att sälja av då börsen så småningom toppade den 4:e Januari 2022. Tanken var först att pengarna skulle gå till ett husköp. Men då det inte fanns något intressant objekt här i början av året så åkte pengarna in på börsen igen. Så här i efterhand skulle jag haft en spåkula och köpt tillbaka när börsen rasat lite mer. Men då jag inte hade det fick det bli som det blev. Min försäljning gjorde iallafall att jag missade en del av årets nergång. 

Jag hade dock inte räknat med kriget i Ukraina så detta år blev inte riktigt som jag tänkt mig. Men sagt och gjort har jag nu kämpat på under hela året för att hålla en högre sparkvot. Det har blivit en del extrajobb och förutom det har det har vi försökt hålla lite hårdare i slantarna detta år. Tyvärr har inflationen gjort att allt blivit märkbart dyrare. Största besparingen i år är troligivs att jag kör mindre bil än tidigare år. Största utgiften i år är vår semester här i Sverige. Det som märkts av mest för egen del är dieselpriset som ökat med nästan 10 kronor på ett år. Det är dyrt att tanka idag. Men som tur är har jag en cykel som används så ofta det går. Förövrigt försöker vi även hålla ner matbudgeten till viss del. Det gör vi handlar mer på Lidl än vi gjort förut. Men annars lever vi i stort sett som vi alltid har gjort.

Nu över till portföljen. Nuvarande portfölj ser ni här under:


Portföljutveckling, belåning mm här under:


Som ni ser ligger portföljen just nu med en belåning på 4 %. Under året har det blivit en hel del kortsiktig handel och det har ökat avkastningen något. Det gör att portföljen ligger lite bättre till än index just nu. Samtliga större affärer har redovisats här på bloggen och portföljen har under årets viktats över mer mot Avanza Zero i kombination med Lundbergföretagen B. Så bra riskspridning som jag har just nu har jag aldrig haft tidigare och för stunden är jag riktigt nöjd med de beslut jag tagit. Givetvis finns det alltid saker man kunde gjort annorlunda och bättre. Men för egen del har jag jobbat hårt för att över tid få en så god avkastning som möjligt till rimlig risk.

Kryddan i portföljen just nu är Netflix. Kul att aktien rört sig lite uppåt efter en rapport som var lite bättre än marknaden hade räknat med. Jag tycker för den delen att Netflix erbjuder en fantastisk tjänst som överträffar konkurenterna. Från att ha tröttnat på TV sitter både jag och min sambo och ser på serier varje kväll. Netflix är en streamingtjänst vi tänkt behålla och detsamma har jag tänkt göra med mina 10 Netflix aktier.

Framöver blir det att fortsätta jobba för en så god avkastning som möjligt över tid. Portföljen toppade i slutet av förra året på 4 320 000 kr. Portföljen är nu värd drygt 4 miljoner men då har jag satt in en del nya pengar under året. Det har med det sagt vart en rejäl ekonomisk smäll när det gäller portföljen. Men min förhoppning är att portföljen  tids nog åter kommer återhämta sig och på sikt växa till över 5 miljoner kronor. 

På längre sikt är målet fortsatt att bli ekonomiskt oberoende. En tuff uppgift som kräver hårt jobb i många år om man nu inte är född med en guldsked i mun. Det är långt ifrån alla som lyckas med detta. Men har man aldrig försökt kommer man heller aldrig att lyckas. Med det sagt fortsätter jag jobba hårt för att nå mitt framtida mål och hoppas på en positiv framtid.    

  

Vad har ni läsare för framtida mål ni vill uppnå?

fredag 15 juli 2022

Köpt och sålt aktier för 4.75 MKR idag

 Då var det Fredag och nya möjligheter. Idag rapporterade mitt minsta innehav Handelsbanken (200stycken aktier) för sitt andra kvartal 2022. Rapporten kom in svagare än väntat och aktien sjönk som en sten under dagen. För er som inte vet har jag ägt Handelsbanken från och till sedan iallafall 2013. Första gången sålde jag mina då samtliga 6000 aktier för mellan 125-132 kronor styck när aktien toppade i början av 2017. (Se mitt gamla inlägg här) Efter det sjönk aktien tillbaka och jag återköpte en hel del aktier billigare och ägde banken fram till den 13:e Augusti 2021. Då fick jag åter bra betalt för mina aktier och släppte åter hela mitt innehav i Handelsbanken. Denna gång för drygt 100 kr per aktie. Läs gärna mitt inlägg från 2021: Sålt i Handelsbanken . 

Så här i efterhand var det ett bra beslut att åter släppa mina Handelsbanken förra året. Aktien hade gått bra ett tag och så länge jag investerat på börsen har det vart en vinnande strategi att sälja Handelsbanken när banken börjar bli högt värderad och istället köpa banken när den är nertryckt och opopulär. 

Idag hade jag åter tankar att öka på i Handelsbanken när aktien blivit lite billigare igen. Men i vissa perioder har jag legat alldeles för tungt i de innehav jag haft i portföljen och det innebär en högre risk över tid. Det kan alltid dyka upp något man inte räknat med. Idag är mitt fokus istället en bättre riskspridning över tid. Därför blev det bara lite kortsiktig handel i Handelsbankens aktie idag. 

Dagens transaktioner ser ni här under: 


Som ni ser har jag handlat i Handelsbanken och i Lundbergföretagen B. Gällande Handelsbanken så känns aktien intressant när den handlas till rätt pris och efter dagens rapport tycker jag åter banken börjar kännas intressant prismässigt på längre sikt. Men istället för att öka på mitt nuvarande innehav har jag fortsatt öka på i fonden Avanza Zero. Förutom dessa transaktioner har jag investerat 50 000 kr i Avanza Zero under veckan och nuvarande belåning ligger på 4.2 %.  


Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-)

torsdag 7 juli 2022

Ökat i Lundbergföretagen

 Då var det Torsdag och nya möjligheter. Idag tog jag beslutet att investera de likvider jag hade kvar från den senaste tidens kortsiktiga handel. Pengarna har investerats i Lundbergföretagen och Avanza Zero och dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser fortsätter jag stärka mitt ägande i Lundbergföretagen. Efter att ha funderat sen igår hur jag skulle placera de likvider jag hade på kontot kom jag fram till att Lundbergföretagen passar mig bra på längre sikt. 

Anledningen är flera och här under är mina tankar gällande Investmentbolaget.

Lundbergföretagen handlas just nu till en substansrabatt på drygt 5 %. På det får man även Industrivärden som handlas till ungefär 13.5 % substansrabatt.

Historiskt har investmentbolaget handlats både till högre substansrabatt men även till en premie värdering. Jag anser dock att att många av Lundbergföretagens innehav har en attraktiv värdering just nu. 

Sandvik aktien är ner drygt 30 % i år. Volvo aktien är ner drygt 20 %. Även Handelsbanken är lågt värderad och här kanske vi kan få se en uppvärdering tids nog med lite högre räntor. När det gäller Hufvudstaden och Lundbergs fastigheter har hela sektorn värderats ner rejält i år och historiskt har fastigheter alltid återhämtat sig på sikt. Redan innan årskiftet tyckte jag Hufvudstaden var köpvärd och idag kan man handla fastighetsbolaget billigare ändå. 

Holmen är ett välskött bolag som haft en fantastisk värdering. Även denna aktie har kommit ner runt 27 % från toppen. Sen har vi Indutrade. Jag köpte detta fina bolag redan runt 2014. Men förstod inte då vilken fantastisk resa de hade framför sig. Sålde av med en vinst men så här i efterhand var det ett bolag jag aldrig skulle ha sålt. Även detta fina bolag är ner drygt 27 % i år. Sen har vi Industrivärden som handlas till 13.5 % rabatt och ger en bra riskspridning. Här är Volvo, Sandvik, Essity och Handelsbanken största innehav. 

På det hela får man även en fantastisk förvaltning av Fredrik Lundberg  till en förvaltningskostnad av 0.1 %. För er som inte vet vem Fredrik Lundberg är kan jag rekommendera att lyssna på hans senaste intervju som gjordes för en drygt månad sedan: Efter dagens transaktioner ligger min belåning på 3 % och som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Hur ser ni läsare på Lundbergföretagen som en långsiktig investering? 

onsdag 6 juli 2022

Köpt och sålt aktier för 5.6 MKR idag

 Då var det åter Onsdag och nya möjligheter. Sedan mitt senaste inlägg har det hänt en hel del. Tyvärr var jag bortrest igår och kunde därför inte uppdatera bloggen. Det som har hänt är iallafall att jag släppt i princip hela mitt innehav i H&M. Jag sålde av en del igår och dessa pengar investerades i Lundbergföretagen. Jag har dock fortsatt kvar 200 aktier i H&M. 

Idag har jag fortsatt sälja av och dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser har i princip hela mitt innehav i H&M sålts. Jag har även kört lite kortsiktig handel i Industrivärden men även här har jag sålt av. Efter gårdagens transaktion har jag ökat på i Lundbergföretagen och äger nu 5060 aktier totalt. För stunden ligger jag drygt 12 % likvid och fortsätter investera mina likvider i Avanza Zero. Anledningen till försäljningen i H&M är flera. Men dels så har jag min swingtradingstrategi och just nu har jag inte kunnat återköpa aktien billigare. Den senaste tiden har även H&M överpresterat mot index och givetvis är jag tacksam för det. Det gör att jag för stunden ligger lite bättre till än om jag bara investerat i en indexfond detta år. Men förövrigt är min strategi fortsatt att investera mer pengar i Avanza Zero över tid. Även om jag lägger ner mycket tid på börsen känner jag att det är svårt att överprestera mot index över tid. Jag vill därför lägga en större del av mitt sparande i indexfonder framöver. Tyvärr går det bara att investera 25000 kr per dag i Avanza Zero så i nuvarande fart tar det en stund att få in likviderna i fonden. Men som vanligt kan det bli någon ny affär om läget känns rätt. 


Som vanligt kommer det iallafall uppdatering om någon ny affär och nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-) 

torsdag 30 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 3.66 MKR idag

Då var det Torsdag och nya möjligheter. Idag är börsen åter ner efter att Riksbanken valde att höja reporäntan med 0.50 %. Som en trevlig överraskning skickade Avanza ut att de nu höjer räntan för deras värdepapperskredit. Den nya räntan börjar gälla den 7:e Juli och är enligt följande:

Rabattnivå 1:  0,00 % 

Rabattnivå 2: 1,69 % 

Rabattnivå 3: 2,67 % 

Ordinarie ränta, pro: 3,90 %

 Ordinarie ränta, private banking: 4,57 % 

Ordinarie ränta, bas: 6,60 % 

Värre var det dock för Handelsbankens kunder som fick en ny höjd ränta redan idag. Nog om dessa tråkiga räntehöjningar och istället till dagens affärer.

Dagens transaktioner ser ni här under:

Som ni ser har jag åter vart in och handlat i H&M aktien samt i Lundbergföretagen B. Dagens kortsiktiga vinst kommer som vanligt investeras i Avanza Zero och det kommer ske imorgon.

Uppdatering: Den 1 Juli har jag ökat på med 3000 Kr i Avanza Zero.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig kommande helg :-)


onsdag 29 juni 2022

H&M Q2 2022

Idag lämnade mitt största innehav Hennes & Mauritz sin Sexmånadersrapport för 2022. 

Eftersom jag just nu har semester kommer jag endast dela mina personliga åsikter gällande rapporten. Vill ni läsa hela rapporten kan ni göra det här:


Mina tankar gällande rapporten

Som jag skrev här om dagen tyckte jag marknaden var alldeles för negativ till H&M aktien när försäljningssiffrorna släpptes för ett par veckor sedan. Men som marknaden är just nu handlas det mesta ner eftersom det är oro för både konjunktur, räntor, krig mm.  

H&Ms reultat kom iallafall in över förväntningarna och ett återköpsprogram för 3 miljarder har påbörjats. H&M kommer återköpa aktier för denna summa och det kommer ske fram till den 30:e November i år och detta beslut ser jag som helt rätt nu när aktien är attraktivt värderad. 

 Förövrigt tycker jag H&M har klarat detta kvartal bra om vi ser till omständigheterna. Det har vart en del vinstvarningar från konkurenter och framförallt e-handlare som Boozt, Zalando mfl som kommit in med sämre resultat. Det verkar som folk i allmänhet har hittat tillbaka lite mer till de fysiska butikerna och handlar lite mindre på nätet i allmänhet. Detta gynnar H&M med deras stora butiksnät. Men även deras e-handel har en bra utveckling just nu. 

Ett orosmoln för H&M är Kina som fortsatt inte återhämtat sig sedan deras ställningstagande om förtryck av den uiguriska minoritetsbefolkningen. De har fortsatt ingen tillgång till kinesiska Tmall. Vi får se om H&M tids nog får detta problem ur världen men det verkar ta tid.

Ett annat orosmoln är hur de ska göra med den ryska verksamheten då det är en komplex fråga. Min tro är att H&M tids nog lämnar landet likt många andra företag. Men hur H&M gör lär visa sig här framöver.

Allt som allt är jag iallafall fortsatt positiv till aktien på längre sikt. Aktien steg rejält i början av dagen och det gav mig möjlighet till lite kortsiktig handel. Totallt 1.7 miljoner kronor omsattes och dagens transaktioner ser ni här under:
Som ni ser har jag handlat lite i H&M aktien samt i Lundbergföretagen. Jag hade även kvar lite likvider sedan lönen kom in på kontot för ett par dagar sedan. Det hela slutade iallfall med att jag ökade på lite för mycket i Avanza Zero idag. Därför kunde jag inte återköpa samtliga H&M aktier som såldes av under dagen billigare. Istället blev det en minskning här med 15 stycken aktier i det korta perspektivet. Kanske återköps dessa aktier tids nog. Annars är det inte hela världen då jag fortsatt jobbar för en bättre riskspridning över tid. 

Jag tycker fortsatt att H&M är attraktivt värderad och hoppas på en uppvärdering på sikt. Som läget är just nu är bolaget rejält blankat. Framöver ser vi ett återköp för 3 miljarder kronor i aktien. Troligvis kommer även Stefan Persson fortsätta återköpa aktier över tid. På riktigt lång sikt kanske Stefan Persson även köper ut bolaget från börsen. Själv behåller jag mitt innehav just nu. Men som vanligt kan det bli mer kortsiktig handel om läget känns rätt.

Min nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen och som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)   


tisdag 28 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 3.86 MKR idag

 Då var det åter Tisdag och nya möjligheter. Idag har jag åter kört lite kortsiktig handel och dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser har jag åter handlat i H&M  aktien samt i Lundbergföretagen. Det hela slutade med en liten vinst och denna investeras likt tidigare i fonden Avanza Zero. 

Förövrigt kommer H&M med sin  sexmånaders rapport imorgon. Aktien har tappat rejält i år men jag håller tummarna att  rapport ser okej ut imorgon och att vi ser bättre tider tids nog. 

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-) 

måndag 27 juni 2022

Månadens inköp

 Då var det åter den 27:e och idag kom en ny lön in på kontot. Som vanligt för jag över en del av lönen till Avanza. Men jag månadssparar även i Spiltan Aktiefond Investmentbolag och denna fond köper jag hos Savr eftersom avgiften är lägre där än hos Avanza. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser har jag återköpt aktier i Lundbergföretagen idag. Vid min senaste kortsiktiga affär minskade jag ner i Investmentbolaget och ökade istället på i Avanza Zero. Nu äger jag åter 2500 stycken aktier i Lundbergs. Lundbergföretagen handlas fortsatt med en substansrabatt och de äger i sin tur Industrivärden som också handlas med en substansrabatt. Jag tycker investmentbolaget fortsatt är köpvärt på längre sikt och hade jag haft lite mer likvider hade jag gärna ökat på lite mer här. Men i dessa semestertider med hög inflation samt skatteinbetalning är ekonomin lite mer ansträngd än normalt i det korta perspektivet. Troligvis blir det 1 månad till med lite sämre inkomst samt högre utgifter. Men efter det borde sparandet flyta på lite bättre igen. Förutom en investering i Lundbergföretagen har jag fortsatt att öka på i Avanza Zero denna månad.


Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

tisdag 21 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 4.2 MKR idag

 Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag startade börsen upp men sjönk sedan tillbaka och OMX30 slutade till sist på +0.43 %.

Dagens transaktioner ser ni här under:Jag började dagen med att öka på med 8400 stycken aktier i H&M. För att finansiera köpet fick jag släppa 2500 stycken aktier i Lundbergföretagen. Tyvärr gick inte H&M aktien lika bra som tänkt utan stod istället och stampade under dagen och slutade tids nog på minus. Lundbergföretagen sjönk under dagen och jag passade på att återköpa 2450 stycken aktier lite billigare tids nog. Tanken var att återköpa samtliga 2500 stycken aktier billigare. Men då jag ökade på med 25000 kr i Avanza Zero fanns inte den möjligheten idag då pengar saknades. Efter dagens affärer har jag fortsatt några tusen kronor kvar som jag kommer investera imorgon. Troligtvis fortsätter jag öka på Avanza Zero om inget annat bra läge för kortsiktig handel dyker upp.

Uppdatering: Den 22 Juni har 22 stycken Lundbergföretagen köpts in för 413.44 kr per styck.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-) 

Mitt förtroende för Wallenstam har försämrats

Wallenstam är ett fastighetsbolag jag tyckt vart välskött och gjort mycket bra över tid. För länge sedan ägde jag tom aktier i bolaget men tog en vinst då aktien började handlas till en premie värdering och jag tyckte den var för dyr.

Igår läste jag att Wallenstam tidigare köpt aktier i SBB för runt 250 miljoner kronor och då betalat runt 70 kronor per aktie. Dessa har sedan sålts för ett par månader sedan för ungefär halva inköpspriset. I mina ögon borde Wallenstam istället betalat ner på sin belåning när det var goda tider i fastighetssektorn och inte spekulera bort aktieägarnas pengar. Då hade situation sett bättre ut för Wallenstam idag. Jag kan samtidigt inte förstå hur man kunde gå in SBB när aktien var tydligt övervärderad vid denna prisnivå för att sedan sälja och förlora halva summan av sitt investerade kapital. Att göra på detta sätt är knappast en vinnande strategi över tid även om SBB aktien tappat betydligt i värde sedan denna försäljning gjordes.

Under samma tid som Wallenstam gjorde detta val valde Lundbergs att sänka utdelningen i Hufvudstaden och på så sätt fortsatt hålla en riktigt låg belåningsnivå i fastighetsbolaget. Tack vare en försiktig hållning står sig nu Hufvudstaden betydligt bättre än många andra fastighetsbolag här i Sverige när priset på pengar stiger. 

Som det ser ut idag väljer jag själv att investera mina pengar i Lundbergföretagen framför något annat fastighetsbolag här i Sverige. Lundbergs håller en låg belåningsnivå både i deras helägda fastighetsbolag Lundbergs fastigheter samt i deras andra fastighetsbolag Hufvudstaden. Förutom en substansrabatt i Lundbergföretagen får man även Industrivärden som även det är ett investmentbolag som handlas med en substansrabatt just nu. I Lundbergföretagen får jag en professionell förvaltning till en låg förvaltningsavgift (0.06 %) och jag tror att investmentbolaget tids nog kommer uppvärderas mot en premievärdering på sikt. Många tycker att Fredrik Lundberg är för försiktig när det gäller att ta risk. Men över tid har detta vart en vinnande strategi för den som inte har bråttom att bli rik.


Hur ser ni läsare på Wallenstam som en investering över tid?

fredag 17 juni 2022

Blivit en hel del handel under semestern

 Då var det åter Fredag och nya möjligheter. Då familjen haft semester denna vecka har det inneburit drygt 120 mil med bil runt om i Sverige. Jag har därför inte hunnit uppdatera här på bloggen. Men även om det är semester fortsätter jag följa börsen och det har även blivit en hel del handel under dessa semesterdagar. 

För er som undrar har familjen besökt Astrid Lindgrens Värld, Gekås i Ullared och till sist Skara Sommarland. Kan varmt rekommendera dessa utflyktsmål. Men ett år som detta när dieselpriset skjutit i höjden kostar det på att vara ute och resa. Det är inte heller helt gratis med boende. Men hittade på några prisvärda boenden via Booking.com som jag kan rekommendera om ni söker boenden under er semester. Det är i alla fall skönt att vara hemma igen. 

Hursomhelst så kom H&M med försäljningssiffror häromdagen som var över förväntan. Detta straffades hårt av börsen och aktien handlades ner rejält. Kan själv tycka att försäljningssiffrorna såg helt okej ut men som börshumöret är just nu handlas det mesta ner i och med stigande räntor och konjunkturoro den senaste tiden.

Jag tyckte i alla fall att H&M aktien sjönk lite väl mycket med tanke på att siffrorna som ändå var över förväntan. Samtidigt steg Lundbergföretagen märkligt mycket just den dagen och risk/rewarden såg bra ut. Sagt och gjort minskade jag ner med 2500 stycken aktier i Lundbergföretagen för att ökade på mitt ägande i H&M med 6900 stycken aktier. Sedan dess har både H&M och Lundbergföretagen tappat i värde men idag blev det läge att återköpa aktier i Lundbergföretagen då investmentbolaget åter kommit ner på en bra nivå. Det gjorde att jag åter fick släppa 6900 stycken aktier i H&M. Just denna kortsiktiga affär slutade med vinst på ungefär 3500 kronor. Det gör att jag kan fortsätta öka på i Avanza Zero och detta kommer göras nu på Måndag. Förutom detta har det vart några till kortsiktiga affärer i Lundbergföretagen och H&M de senaste dagarna och jag har fortsatt investera överskottet i Avanza Zero.

Dagens affärer ser ni här under:


Förutom detta är nu börsen ner 6 månader i rad och även om portföljen tappat en hel del i värde kämpar jag på för en okej avkastning på lite längre sikt. Ser vi på börsen överlag har fastighetsrelaterat haft det väldigt tufft i år. För egen del är jag nöjd med min exponering mot sektorn via Lundbergföretagen. Är det någon som tar det säkra före det osäkra så är det Fredrik Lundberg. Ser vi på Hufvudstadens aktie i år är denna ner 14.87 % i skrivande stund. Har ofta hört att Hufvudstaden är en tråkig aktie att äga. Men ett år som detta när vissa högt belånade fastighetsbolag tappat upp till över 70 % i värde känns det bra att alltid valt fastighetsbolag med lite lägre risk. När pengar nu börjar kosta mer ligger Hufvudstaden bra till med en fortsatt låg belåningsgrad och inte alls samma höga risk som vissa bolag med betydligt högre belåningsnivå.

Tanken framöver är att fortsätta öka på i Avanza Zero. Blir det rätt läge för mer kortsiktig handel kommer jag fortsätta försöka utnyttja de möjligheter som uppstår.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs och nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-) 

torsdag 9 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 11.4 MKR idag

 Då var det Torsdag och nya möjligheter. Idag är börsen ner och så även min portfölj. Men det spelar ingen roll då det fortsatt går att köra swingtrading även vissa dagar då börsen är ner.

Dagens transaktioner ser ni här under: 


Som ni ser har jag idag handlat i H&M aktien samt Lundbergföretagen B. Svenska investmentbolag och fastighetsbolag hade överlag en tung dag och en del av dessa aktier tappade upp till 6-7 % i värde. När det gäller mitt näst största innehav Lundbergföretagen B tycker jag priset känns attraktivt i dagsläget och därför var jag in och handlade i aktien idag. Tyvärr visade sig aktien inte ha den styrka som jag trodde den kunde få under dagen. Men jag lyckades iallafall till slut att gå några tusen kronor plus när jag summerar affärerna i både H&M samt Lundbergföretagen under dagen. 

Som vanligt fortsätter jag återinvestera vinsten från min kortsiktiga handel och så sker även idag. Ytterligare 7960 kr har investerats i Avanza Zero. Observera att detta inte är dagens korsiktiga vinst utan även vinst från tidigare dagars handel. 

Uppdatering: Måndag den 13:e Juni har min kortsiktiga handel fortsatt. Totalt har 2.7 miljoner omsatts och jag har handlat i H&M aktien samt Lundberföretagen B. Den totala vinsten summerades till strax under 1000 kr. Dessa pengar investeras åter i Avanza Zero. 

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig kommande Fredag :-)  

onsdag 8 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 7.1 Mkr idag

 Då var det åter Onsdag och nya möjligheter. Idag har jag fortsatt min swingtrading och dagens transaktioner ser ni här under:

Idag blev det bara lite kortsiktig handel i H&M aktien. Det hela resulterade i en liten vinst och jag fortsätter investera mina kortsiktiga vinster i fonden Avanza Zero.

Min nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen och som vanligt kommer uppdatering om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

tisdag 7 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 5.55 Mkr idag

 Då var det åter Tisdag och nya möjligheter. Idag var börsen åter upp i starten men nu lite senare under dagen handlas Omx30 ner 0.18 % i skrivande stund. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser har jag idag sålt av i H&M och sedan återköpt samtliga aktier lite billigare. Jag fortsätter investera vinsterna från min kortsiktiga handel i Avanza Zero och så har skett även idag. 

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

onsdag 1 juni 2022

Köpt och sålt aktier för 31.9 Mkr idag

Då var det Onsdag och nya möjligheter. Idag har jag fortsatt min swingtrading och dagens transaktioner ser ni här under: 

Som ni ser blivit kortsiktig handel i H&M, Industrivärden C, Essity och Lundbergföretagen. Efter dagens slut har Essity fått lämna portföljen för stunden. Jag har istället stärkt mitt ägande i Lundbergföretagen efter att investmentbolaget åter kommit ner till ett attraktivt pris. Jag har även ökat på med 50 stycken aktier i H&M. Förutom detta fortsätter jag investera mina kortsiktiga vinster från min swingtrading i fonden Avanza Zero.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

tisdag 31 maj 2022

Köpt och sålt aktier för 10.9 MKR idag

Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag har jag fortsatt min swingtrading och dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser blev det lite kortsiktig handel i H&M aktien samt i Industrivärden C aktien. Tanken var att fortsätta investera mina kortsiktiga vinster från min swingtrading i fonden Avanza Zero. Men det var mycket att göra på jobbet idag och med det sagt glömde jag bort att lägga en order. Men det kommer en ny dag imorgon och med det nya möjligheter.

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen och uppdatering kommer om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)

måndag 30 maj 2022

Köpt och sålt aktier för 7.4 MKR idag

 Då var det Måndag och nya möjligheter. Idag har jag fortsatt min swingtrading och dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser blev det lite handel i Lundbergsföretagen, H&M samt Industrivärden C. Förutom detta fortsätter jag investera mina kortsiktiga vinster från min swingtrading i fonden Avanza Zero. 

Nuvarande portfölj ser ni på höger sida och uppdatering kommer om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

fredag 27 maj 2022

Köpt och sålt aktier för 7.2 miljoner kronor idag

 Då var det Fredag och nya möjligheter. Idag kom lönen äntligen in på kontot och som vanligt fördes en liten summa över till mitt Avanza konto. Tyvärr har utgifterna vart alldeles för höga på sistone men 12600 kr fördes iallafall över till det långsiktiga sparandet.

Idag fick vi en rejäl uppgång på börsen och mitt största innehav Hennes & Mauritz återhämtade de senaste dagarnas ras med råge och steg hela 8.68 % under dagen. 

Dagens affärer ser ni här under:


Som ni ser såldes H&M aktier av under dagen som till vis del finansierade ett köp i Industrivärden. Lite senare backade åter H&M aktien samtidigt som mina köpta Industrivärden aktier hade ökat i värde. Det hela slutade med att jag åter sålde av i Industrivärden och återköpte H&M aktier lite billigare. Förutom detta fortsätter jag öka på i fonden Avanza Zero.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-)

tisdag 24 maj 2022

Köpt och sålt aktier för 8.2 miljoner kronor idag

Då var det Tisdag och nya möjligheter. Idag är börsen ner igen men mitt näst största innehav Lundbergföretagen slutade på plus. Lundbergs lämnade idag rapport och den tog väl emot av marknaden. Tittar vi lite närmare på rapporten fortsätter Fredrik Lundberg att stärka sitt ägande i flera bolag. Detta kvartal har det bland annat köpts aktier i Skanska, Hufvudstaden, Handelsbanken och Industrivärden. I skrivande stund handlas investmentbolaget fortsatt till en liten substansrabatt då nuvarande substansvärde ligger på ungefär 500 kronor per aktie.

Nu till dagens affärer. Som ni ser här under har jag idag kört lite kortsiktig handel i Lundbergföretagen. Jag har även valt att återköpa 700 stycken aktier i Essity. Detta då Essity aktien åter kommit ner på en attraktiv nivå igen. Ni som följt min blogg ett tag kanske kommer ihåg att jag sålde av mitt innehav efter att Essity kom med en rapport som var klart bättre än väntat och aktien steg rejält då. Sedan dess har aktien handlats ner och Lundbergföretagen som jag köpte för mina sålda Essity aktier har stigit i pris. Med dagens transaktion får jag åter en lite bättre riskspridning i portföljen. 

Dagens transaktioner ser ni här under:


Som ni ser valde jag även att öka på i Avanza Zero idag och på sikt är tanken att fortsätta öka på i fonden.

Om några dagar kommer lön in på kontot och tanken är att amortera ner på belåningen i kombination med ett litet köp i Avanza Zero. Förövrigt åkte Hennes &Mauritz aktien på rejält med stryk idag efter en rekommendationssänkning. Vi får hoppas att vi kan se bättre tider även här tids nog. 

Uppdatering: Den 25/5 säljs åter 2080 stycken aktier av i Lundbergföretagen för 496.26 kr per styck. Dessa återköps senare för 494.50 kr per styck. Förutom detta investeras även 10 000 kr i Avanza Zero.

Efter dagens transaktioner ser ni min nya portfölj på höger sida av bloggen. Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig vecka :-)

onsdag 11 maj 2022

Utdelning H&M

 Idag kom mitt största innehav H&M med sin första utdelning på 3.25 kronor per aktie för i år. Om allt går som det ska kommer en utdelning till på 3.25 kr per aktie i slutet av året. H&M har även pratat om aktieåterköp men detta har jag inte hört något mer om men man kan ju även hoppas på detta inom kort.

Eftersom jag äger 20400 stycken aktier i H&M inkasserades en  utdelning på 66 300 kr idag. Det känns som en helt okej utdelning i det korta perspektivet men med en kursnedgång i H&M aktien på runt 32 % för i år känns det ändå som en klen tröst. För H&Ms del var det framförallt kriget i Ukraina som förstörde de kortsiktiga utsikterna. Men efter regn hoppas jag tids nog på solsken igen. 

Jag har idag återinvesterat en del av utdelningen men det blev även ett par kortsiktiga affärer som jag egentligen inte skulle göra. Just nu är fokus att öka på i Avanza Zero och jag kommer troligtvis öka på lite mer i fonden imorgon. Dagens transaktioner ser ni här under:


 Med det sagt vill jag iallafall tacka H&M för dagens utdelning.

Uppdatering: Sedan min senaste uppdatering har jag ökat på lite mer i Avanza Zero. Köpte 15 Netflix aktier för 168 dollar styck. Dessa såldes sedan för 180 dollar per styck.


Vad gör ni läsare med er H&M utdelning?

torsdag 5 maj 2022

Lite allmänt gällande börsoron

Just nu är det lite oroliga tider och då dyker ofta domedagsprofeter upp. Det är krig, skenande inflation, högre räntor och det blir troligtvis värre än vad du tror. Som långsiktig investerare gäller det dock att inte lägga alldeles för mycket vikt på det negativa som skrivs i media. 

Idag kunde jag tex läsa att Göran Persson påminner: "Den som är satt i skuld är inte fri" 

Göran Persson oroas av hög skuldsättning och ser likheter med 90-talets början - en period som kom att följas av ekonomisk kris, en havererad fastighetssektor och kraftigt fallande bostadspriser.

Ändå välkomnar den tidigare statsministern höjda räntor ifrån Riksbanken.

 

Jag ställer mig ofta frågan varför inte denna typ av kommentarer sägs när allt ser bra ut. För det är ju när allt ser som bäst ut det ofta blir sämre. Istället dyker denna typ av uttalanden upp när börsen gått ner en del och det spär på rädslan att ekonomin kommer bli ännu sämre framöver. Jag har själv gjort misstaget att sälja av i portföljen vid ett tillfälle pga oro tidigt i min spar resa. Men lärde mig sen att jag skulle fortsätta mitt månadssparande i ur och skur. Går börsen ner får jag mer aktier/fondandelar för min pengar och tids nog ser vi bättre tider igen och börsen återhämtar sig. Ska man lyckas på börsen över tid gäller det att ha is i magen, tålamod och fortsätta investera även när det ser som sämst ut. Det mer du kan spara tidigt i livet det mer kommer du få på köpet tids nog då portföljen växer bättre av sig själv tids nog.   

Jag valde ju själv att sälja av 80 % av portföljen den 28 December 2021. Det var inte många moln på himlen då och börsen hade precis haft ett tomterally. Alla var glada och jag såg inte heller Göran Persson varna för framtida kris och att han oroades av hög skuldsättning. När allt ser som bäst ut kan det vara läge att ta hem en vinst och det gjorde jag just då. Tanken var att ha pengarna till ett framtida husköp men utbudet var dåligt och vi hittade inget hus just då. Under året har jag gått in med dessa pengar på börsen igen och de mer börsen går ner de mer försöker jag öka min sparkvot. Jag vet att denna nedgång inte varar förevigt och det är just i sämre tider man kan köpa aktier billigt. Det är i sämre tider det visar sig hur många som verkligen är långsiktiga. Många ger upp och säljer av när det börjar visa rött på kontot. Man vill bara slippa se eländet och alla förluster. Att investera och sedan sälja av med förlust är ingen vinnande strategi på sikt. Väljer du att investera på börsen gäller det att du har tålamod. På kort sikt kan börsen gå ner rejält men på längre sikt har börsen gett en bättre avkastning än alla andra tillgångsslag.

Med det sagt kommer jag fortsätta investera så mycket jag kan de kommande månaderna. För stunden går det mesta in i Avanza Zero. Genom den fonden slipper jag courtageavgifter, får en bra riskspridning och slipper förvaltningsavgift. Troligtvis kommer vi fortsätta titta efter ett större boende den dagen kriget är slut och saker och ting har lugnat ner sig här ute i världen. Men för stunden jobbar jag hårt för att hålla uppe sparkvoten.

Vill ni ha tips för att öka sparkvoten och lyckas bättre över tid? Läsa gärna mina gamla inlägg på höger sida av bloggen.


Hur gör ni läsare för att lyckas med ert sparande över tid?Hufvudstaden Delårsrapport Jan-Mars 2022

 Idag rapporterade Hufvudstaden för sitt första kvartal 2022. Just för stunden äger jag endast Hufvudstaden via mitt innehav i Lundbergföretagen men jag har ägt bolaget till och från under många år.

Hur såg då resultatet ut för detta kvartal?

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent och var 449 mnkr (425). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 9 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 288 mnkr (284). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 50 mnkr (34) var ökningen 7 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 380 mnkr (14), motsvarande 1,88 kronor per aktie (0,07). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,2 mdkr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 199 kronor per aktie (199 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 2,60 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 227 mnkr (-236).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 19 procent (20) och räntetäckningsgraden var 7,6 gånger (8,6).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,7 procent (8,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (7,3).

Händelser i verksamheten under första kvartalet 

I Femman i Göteborg har IT-bolaget Iver och Fastighetsägarna tecknat hyresavtal för cirka 2 750 kvm respektive 640 kvm kontor.

 Alektum Group har förlängt hyresavtal om cirka 5 500 kvm kontor i Femman och tecknat hyresavtal för drygt 300 kvm i fastigheten Hästhuvudet 13 i Stockholm.

Stadium Outlet kommer att öppna en butik om cirka 1 900 kvm på nedre plan i gallerian Femman. I Bibliotekstan kommer klockvarumärket Breitling öppna en flaggskeppsbutik om cirka 200 kvm i fastigheten Kvasten 9. 

I Birger Jarlspassagen i Bibliotekstan har Adam & Albin tillsammans med Josephine Sondlo öppnat cocktailbaren Nori Bar.

Closely har tecknat hyresavtal för cirka 180 kvm butik i fastigheten Kåkenhusen 40 på Kungsgatan i Stockholm.


Arbetet att färdiställa Vildmannen 7 fortsätter och där har Hyresavtal sedan tidigare tecknats med Cirio Advokatbyrå om cirka 2 200 kvm kontor. Intresset är stort för den återstående kontorsytan om cirka 700 kvm samt för fastighetens butikslokaler.

I Göteborg har projektering, lättrivning, grundförstärkning och andra förberedande arbeten pågått som en första del i det omfattande om- och påbyggnadsprojektet Johanna i kvarteret Inom Vallgraven 12. Den nya detaljplanen möjliggör tillkommande byggrätter om cirka 15 000 kvm bruttoarea. Bygglov för projektet erhölls i slutet av 2021 och ett samarbetsavtal har sedan tidigare tecknats med NCC som totalentreprenör. Projektet beräknas medföra att den uthyrningsbara ytan ökar med cirka 11 600 kvm. Färdigställandet bedöms till årsskiftet 2025/2026. 

I fastigheten Inom Vallgraven 3:2 pågår ombyggnad till bostäder samt större underhållsåtgärder. Projektet beräknas färdigställas i slutet av 2022. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,3 år (2,2 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,6 år (2,6 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,4 procent (1,3 vid årsskiftet) inklusive och 1,3 procent (1,2 vid årsskiftet) exklusive kostnad för outnyttjade lånelöften.


Mina tankar gällande rapporten

Hufvudstaden visar åter ett stabilt resultat men som aktieägare hade jag hoppas på ett något bättre resultat. Hufvudstaden har otroligt fina fastigheter och substansrabatten är nu drygt 37 %. Hufvudstaden har en låg belåning men även de drabbas av högre räntor och i denna rapport har den genomsnittliga effektiva räntan ökat från 1.3 % till 1.4 %. När jag följt Hufvudstadens lediga lokaler har antalet lediga kontor gått ner ganska rejält i Stockholm de senaste året men ökat något i Göteborg den senaste tiden. 
Ser vi per den 31 mars 2022 var den totala hyresvakansen 9,7 procent (7,3 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 14,7 procent (10,2 vid årsskiftet). I det korta perspektivet ser detta lite sämre ut gällande vakanser. 

På lite längre sikt ser jag positiv till Hufvudstadens satsningar gällande kvarteret Johanna samt Vildmannen 7. Hufvudstaden har även fortsatt väldigt nöjda kunder och ligger bra till gällande deras hållbarhetsarbete och även detta ser jag som positivt på längre sikt.

För stunden nöjer jag mig att äga bolaget via Lundbergföretagen och det finns 2 anledningar till det. Dels att jag vill ha bättre riskspridning men även att högre räntor oroar till viss del. På sikt tror jag att substansrabatten åter krymper och med det sagt kanske vi kan se en lite bättre avkastning på sikt. Jag tycker iallafall att Hufvudstaden aktie är attraktivt värderad och hade jag haft lite likvider över är skulle jag kunna tänkt köpt på mig lite aktier för drygt 124 kronor per styck. När fastighetsaktier var populära i början av 2020 handlades Hufvudstaden till drygt 200 kr och en substanspremie. Men sen fick vi en pandemi och det har påverkat verksamheten sen dess.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig Torsdag kväll :-)