torsdag 29 september 2022

H&M Q3 2022

 Idag rapporterade mitt största innehav H&M för sitt tredje kvartal 2022 och resultatet kom in enligt nedan:Tredje kvartalet (1 juni 2022 – 31 augusti 2022)

Nettoomsättningen ökade med 3 procent till MSEK 57 450 (55 585).

I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4 procent. 

 Kvartalet har belastats med en engångskostnad om MSEK 2 104 avseende avvecklingen av den ryska verksamheten.

Bruttomarginalen exklusive engångskostnaden för Ryssland var 50,4 procent (53,2). Den rapporterade bruttomarginalen uppgick till 49,0 procent (53,2). Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. 

Rörelseresultatet exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 3 006 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent (11,3). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 902 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 1,6 procent (11,3).

 Koncernens resultat efter skatt exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 2 151, (4 692), motsvarande SEK 1:30 (2:83) per aktie. Rapporterat resultat efter skatt uppgick till MSEK 531 (4 692), motsvarande SEK 0:32 (2:83) per aktie.

 Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 - 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021.

 Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023.

 Kontrakt har tecknats med utvecklare av nya solcellsparker för att säkerställa tillgången till förnybar energi under många år framöver. Detta kommer att hjälpa H&M-gruppen att nå målen om att minska koldioxidavtrycket samtidigt som energipriserna för delar av den egna verksamheten säkras.


VD Helena Helmersson kommenterar kvartalet enligt nedan:

Det tredje kvartalet har i stor utsträckning präglats av vårt beslut att pausa försäljningen och sedan avveckla verksamheten i Ryssland. Detta har medfört en stor påverkan på vår försäljning och lönsamhet vilket förklarar hälften av resultatminskningen jämfört med tredje kvartalet föregående år. Kvartalet påverkades även av många andra externa utmaningar. Liksom för branschen i övrigt var försäljningen svag på många av våra stora marknader i början av perioden. Försäljningen förbättrades successivt trots värmebölja i flera länder i Europa och vissa kvarstående varuförseningar. Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. Vi har valt att inte fullt ut kompensera för de ökade kostnaderna vilket återspeglas i bruttomarginalen. Sammantaget gav dessa faktorer en kraftigt negativ resultatpåverkan i kvartalet. De långsiktiga satsningarna för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar fortsätter. Det handlar om att säkerställa det bästa kunderbjudandet för samtliga varumärken och den bästa kundupplevelsen. I en situation med hög inflation där hushållens levnadskostnader ökar kraftigt är det viktigare än någonsin att erbjuda kunderna bästa värde för pengarna. Försäljningskanalerna integreras allt mer samtidigt som vi fortsätter att digitalisera varuförsörjningskedjan. Effektivitet, snabbhet och flexibilitet har aldrig varit viktigare. Parallellt påbörjas ett åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare öka effektiviteten. Från och med andra halvåret 2023 beräknas detta leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Med lojala kunder världen över, engagerade medarbetare och sunda finanser i kombination med ett långsiktigt perspektiv ser vi trots omvärldssituationen goda förutsättningar att stärka vår position. Höstkollektionerna har tagits emot bra och försäljningen i september ökar jämfört med föregående år vilket är ett viktigt kvitto på att H&M-gruppen växer även när kundernas köpkraft minskar.”


Lite mer information gällande rapporten:

Tittar vi lite närmare på rapporten ser vi att försäljningen ökar i Nord och Sydamerika. Det går även bra i Asien, Oceanien & Afrika. Försäljningen minskar dock i Europa och i Norden om vi jämför med 2021. 

I det tredje kvartalet påverkarades även inköpskostnaderna mycket negativ, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år. Detta var främst drivet av ökade frakt- och råvarukostnaderna samt en stark US-dollar. Inköpskostnaden kommer även vara högre det 4:e kvartalet om dollarn fortsätter hålla sig stark.

Förutom detta tyngdes kvartalet av långsiktiga satsningar inom främst tech och varuförsörjningskedjan samt höjda energipriser och ökade kostnader för leverans till kund.

Ser vi på varulagret ökade detta med 28 % eller 14 % valutajusterat. H&M förklarar att ordrar tidigarelagts för att motverka förseningar i varuflödet samt av ökade inköps- och fraktpriser. Men . sammansättningen bedöms som god.

H&M-gruppen fortsätter att omförhandla ett stort antal hyreskontrakt. För 2022 planeras cirka 89 nya butiker att öppnas och cirka 254 att stängas, vilket ger en nettominskning om cirka 165 butiker exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina. Merparten av öppningarna sker på tillväxtmarknader medan stängningarna främst sker på etablerade marknader.

Under den största delen av kvartalet var butikerna i Ryssland stängda på grund av kriget. I Belarus och Ukraina var butikerna stängda under hela kvartalet. Vid utgången av kvartalet var dessutom 23 butiker tillfälligt stängda i Kina pga Covid-19.

Aktieåterköp: Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, beslutat om återköp av egna B-aktier om SEK 3 miljarder med stöd av årsstämmans bemyndigande. Återköpsprogrammet inleddes den 29 juni 2022 Under perioden 29 juni – 31 augusti 2022 har 9 577 503 egna B-aktier återköpts för SEK 1,22 miljarder. Totalt antal utestående aktier, exklusive egna aktier, var per 31 augusti 1 645 494 497. Återköpen ska pågå till den 30:e November 2022.

Innevarande kvartal: Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 - 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021. Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under fjärde kvartalet bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023. 

Upplysning exponering mot Ryssland, Belarus och Ukraina

Den 24 februari 2022 pausade H&M-gruppen försäljningen i Ukraina som en konsekvens av Rysslands invasion. Den 2 mars 2022 pausades all försäljning i Ryssland. Den 18 juli 2022 meddelade H&M-gruppen att man beslutat att påbörja en ansvarsfull avveckling av verksamheten i Ryssland. Som en del i avvecklingsprocessen beslutades att öppna fysiska butiker tillfälligt under en begränsad period för att avyttra kvarvarande varulager i Ryssland. Resultatet för det tredje kvartalet har belastats med en engångskostnad på cirka SEK 2,1 miljarder hänförlig till avvecklingen. Beloppet är något högre än tidigare kommunicerats som en följd av den svenska kronans försvagning gentemot den ryska rubeln. I beloppet ingår en negativ effekt motsvarande de redovisade orealiserade valutakursvinsterna om MSEK 353 från andra kvartalet, denna valutaeffekt är ackumulerat neutral. Engångskostnaden har inte haft någon kassaflödespåverkan i det tredje kvartalet men bedöms ge en negativ kassaflödespåverkan om cirka SEK 1 miljard framöver. Till dagens datum har drygt 30 av 172 butiker stängts permanent. Även verksamheten i Belarus kommer att avvecklas. Som en del i detta har bolagets tre butiker tillfälligt återöppnats, därefter kommer verksamheten i landet att stängas.

Varuflöde 

H&M-gruppen fortsätter att fullt ut integrera kanalerna i en omnimodell. En viktig del är gruppens logistiksystem och satsningar inom tech och AI. Flera initiativ avseende nya högautomatiserade logistikcentra med fokus på innovation pågår globalt. Detta kommer att skapa ytterligare kapacitet, flexibilitet och snabbhet mellan försäljningskanaler samt en högre varutillgänglighet. Ett nytt högautomatiserat logistikcenter är under uppförande i Ajax, Kanada. Detta kommer att komplettera de logistikcenter som öppnade på öst- och västkusten i USA och skapa ytterligare kapacitet för H&M-gruppens fortsatta expansion i Nordamerika. Det nya logistikcentret planeras att vara färdigställt vid årsskiftet 2022/2023.

Hållbarhet 

H&M-gruppens hållbarhetsvision är att vara en ledande kraft i omställningen till en cirkulär modeindustri med netto noll klimatavtryck och samtidigt vara ett rättvist och jämlikt företag. Mer detaljerad information om koncernens hållbarhetsarbete finns i Sustainability Disclosure 2021 på hmgroup.com. Några av de senaste hållbarhetsinitiativen är: 

Klimatmål verifierade av SBTi. 

Inför FN:s klimatvecka verifierades H&M-gruppens klimatmål av Science Based Targets initiative (SBTi). H&M-gruppen åtar sig att påskynda företagets klimatåtgärder bortom den egna värdekedjan och utöver minimikravet enligt 1,5-gradersmålet. Syftet är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser (dvs net-zero-standard enligt SBTi) senast år 2040 och att minska koldioxidutsläpp i absoluta tal med 56 procent senast år 2030 i värdekedjan.

Under FN:s klimatvecka i september 2022 deltog H&M-gruppen i ett partnerskapsmöte med Apparel Impact Institute om Fashion Climate Fund med fokus på organisationens mål att tillämpa 250 miljoner dollar för att minska koldioxidutsläpp i leverantörskedjan samt att frigöra ytterligare 2 miljarder dollar eller mer i hållbar finansiering. H&M-gruppen är en av huvudinvesterarna och detta partnerskap är en del av H&M-gruppens gröna investeringar. 

Ny vattenstrategi. I samband med Världsvattenveckan lanserade H&M-gruppen en ny vattenstrategi för 2023–2030 som innefattar bolagets viktigaste mål och åtgärder i hela dess värdekedja. För att uppnå H&M-gruppens ambition om att ha en positiv inverkan på sötvattenresurser kommer företaget att arbeta för en ökad medvetenhet om värdet av vatten i verksamheten, uppmuntra god praxis samt att fastställa principer för minskad vattenanvändning i tillverkningen av företagets produkter. 

Fashion Transparency Index. H&M-gruppen rankades fyra bland 250 varumärken i Fashion Transparency Index 2022. Fashion Transparency Index skapades av Fashion Revolution med syftet att öka transparensen och tydliggöra varumärkens ansvarsskyldighet. Indexet mäter i vilken utsträckning varumärken rapporterar om sitt arbete baserat på 246 indikatorer, så som miljö och sociala frågor.


Mina tankar gällande rapporten:

Givetvis var det tråkigt att resultatet kom in sämre än väntat. Så här i efterhand hade jag hoppas på lite mer från H&M. Samtidigt är det kämpigt för många hushåll med de ökade kostnader som den höga inflationen för med sig. Har man inte så mycket pengar väljer man kanske bort det där klädinköpet i det korta perspektivet. Vi kan ju även se att det är tufft överlag i denna bransch just nu så det är inte bara H&M som har motvind med sin försäljning. Tråkigt nog har H&M aktien underpresterat en längre tid och aktien gick även sämre än index idag. Ska man se något positivt i rapporten är det väll att höstens försäljning börjat bra, återköpen av aktier fortsätter och vi kan se fram emot en kommande utdelning nu i November. Närmaste året räknar jag med att H&M kan sänka sina kostnader genom det stora besparingsprogram som man medelat idag. Jag räknar även med att man kan fortsätta stänga butiker som är mindre lönsamma och istället expandera på tillväxtmarknader. Min förhoppning är att den starka dollarn tids nog ska gå ner i pris. Detta skulle gynna H&M då deras inköp görs i just dollar. Ser vi på riktigt lång sikt kanske Stefan Persson köper ut bolaget från börsen. Men till dess är min förhoppning att bolaget kan fortsätta dela ut rejält med pengar över tid.

Trots alla motgångar är jag iallafall fortfarande positiv till H&M på sikt. Efter regn kommer solsken.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från H&M?

9 kommentarer:

 1. Jag tror det innevarande kvartalet kommer bli väldigt svagt för H&M. Kraftig motvind som USD, man kommer nog vara tvungen att rea ut men är vad man tänkt pga av konsumenterna har lite pengar (räntehöjningar och energipriser).

  På lång sikt så tror jag dock H&M är en bra kandidat och jag har aktien både i min egen och mina barns byrålådor.

  Mvh Emigrantinvesteraren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Emigrantinvesteraren och ursäkta för sent svar.

   Som du skriver har USD stärkts kraftigt i år och står nu högre i pris än föregående år om vi jämför med svenska kronan. Men jag tror även valutamotvinden kan vända på sikt och jag hoppas att vår svenska krona tids nog återhämtar sig. Förutom detta har Stefan Persson fortsatt öka på sitt innehav med 16 miljoner aktier nu efter rapporten och det ser jag som en positiv signal. Håller tummarna för en uppvärdering av aktien på sikt.

   Tack för kommentar.

   Mvh Slimis

   Radera
 2. Hej Slimis,
  Idag blev det första köpet gjort, det blev ett gäng Latour B. Latour var den första aktien som nådde min önskade inköpskurs. Köpte in hälften av dom jag vill ha och sänkte den önskade köpkursen för ett möjligt andra inköp.
  Blir kul att följa den här planen som jag har satt upp, men det kräver verkligen tålamod at sitta på en stor kassa i dessa dagar. :-)

  Önskar en riktigt skön helg!
  /Rille

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Rille.

   Kul att du kommit igång och handlat i Latour. Ser att investmentbolaget kommit ner rejält i pris om vi jämför med i början av året. Jag håller tummarna att bolaget kan fortsätta prestera bra även nu framöver. Uppdatera gärna om du hittar något mer intressant case. Alltid kul att höra från dig :-) Fortsatt lycka till med investeringarna.

   Önskar dig en trevlig vecka.

   Vänliga hälsningar
   /Slimis

   Radera
  2. Hej Slimis,
   Ja det är kul att det blev ett köp, vi får se på de andra en bit kvar till önskade inköpskurser. Vi får väl se hur det går, det värsta som kan hända är att jag blir sittande med en kassa men det kan man väl stå ut med :-)
   Bolagen som jag väntar ska rasa en bit till är framförallt:
   Assa Abloy
   Atlas Copco
   Essity
   Investor
   Latour
   SCA
   Skanska
   Som skulle kännas fint att välkomna till portföljen, eller för vissa att öka engagemanget i.
   Rasar någon av dom en bit till, så hugger jag :-)
   Jag håller dig informerad!
   Vänliga Hälsningar
   /Rille

   Radera
  3. Hej igen Rille och ursäkta för sent svar. Gillar samtliga innehav du nämner och jag kan tycka flera av dem handlas på en attraktiv nivå. Men givetvis kan det bli billigare om börsen fortsätter ned framöver. Själv ökar jag på i flera av dessa innehav via Avanza Zero över tid. Tids nog lär vi se bättre tider igen. Frågan är givetvis hur länge det dröjer innan börsen vänder upp igen. Återkom gärna med fler uppdateringar i portföljen tids nog :-)

   Önskar dig en trevlig helg.

   Vänliga Hälsningar
   /Slimis

   Radera
 3. Hej igen Slimis!
  Som du förstår så har inga fler köp gjorts, börsen har ju stigit ordentligt några dagar varför jag kommit längre från mina önskade köpkurser. Vi får se hur det går men jag har gett mig attan på att ha gott tålamod den här gången.
  Ser också att PM höjde budet på Swedish Match idag, det var nog inte helt oväntat.
  Man kan dock konstatera att budet egentligen inte höjts alls om man räknar med valuta effekterna, kronan har ju tappat mycket och fort mot dollarn. När det dessutom gäller ett företag som har största intäkterna i just dollar blir det än mer signifikant. Nåja trevliga problem, men får ta sig en ny funderare hur man skall agera.
  Ser också att Herr Persson storhandlar i HM igen, tror du att ett uppköp närmar sig?
  Det börjar väl bli både intressant och möjligt nu?

  Vänliga Hälsningar & En trevlig kommande helg!
  /Rille

  SvaraRadera
 4. Tillägg: Blev inköp i SCA idag, följer planen och inhandlade hälften av det önskade antalet och skruvade ner inköpskursen till nästa gång.
  Trevlig Helg
  /Rille

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Rille.

   Kul att PM höjt budet på Swedish Match. Hade en tro att 106 kronor skulle gå igenom till en början. Men nu verkar sticka iväg och vi får hoppas 116 kronor går igenom tids nog. Eller bäst vore ju ett högre bud ändå :-) Ja det är intressant att Stefan Persson köper så pass mycket aktier. Jag tror för egen del att han gör helt rätt då konsumenten är mer pessimistisk än vid finanskrisen. Det lär tids nog komma bättre tider och till dess räknar jag med både aktieåterköp och utdelning. På sikt tror jag Stefan Persson köper ut H&M från börsen. Skulle givetvis vara tråkigt då jag gillar bolaget. Men betalas en rejäl premie känns det ändå okej. Såg för den delen att skogsbolag överlag tappade en del men återhämtade sig lite senare under dagen. SCA har verkligen haft en fin utveckling sedan jag var in och handlade i aktien 2018. Då var deras skogstillgångar lågt värderade men idag är de högre värderade än då. Tycker iallafall att SCA är fint bolag att äga på sikt då det både är välskött och känns stabilt på längre sikt. Skogen växer ju alltid. Så här i efterhand skulle man behållit en post på längre sikt men det är ju alltid lätt att säga i efterhand.

   Önskar dig en trevlig helg. Här är det jobb och slit som vanligt :-)

   Vänliga hälsningar
   /Slimis

   Radera