torsdag 29 september 2022

H&M Q3 2022

 Idag rapporterade mitt största innehav H&M för sitt tredje kvartal 2022 och resultatet kom in enligt nedan:Tredje kvartalet (1 juni 2022 – 31 augusti 2022)

Nettoomsättningen ökade med 3 procent till MSEK 57 450 (55 585).

I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4 procent. 

 Kvartalet har belastats med en engångskostnad om MSEK 2 104 avseende avvecklingen av den ryska verksamheten.

Bruttomarginalen exklusive engångskostnaden för Ryssland var 50,4 procent (53,2). Den rapporterade bruttomarginalen uppgick till 49,0 procent (53,2). Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. 

Rörelseresultatet exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 3 006 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 procent (11,3). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 902 (6 272), motsvarande en rörelsemarginal om 1,6 procent (11,3).

 Koncernens resultat efter skatt exklusive engångskostnaden för Ryssland var MSEK 2 151, (4 692), motsvarande SEK 1:30 (2:83) per aktie. Rapporterat resultat efter skatt uppgick till MSEK 531 (4 692), motsvarande SEK 0:32 (2:83) per aktie.

 Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 - 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021.

 Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023.

 Kontrakt har tecknats med utvecklare av nya solcellsparker för att säkerställa tillgången till förnybar energi under många år framöver. Detta kommer att hjälpa H&M-gruppen att nå målen om att minska koldioxidavtrycket samtidigt som energipriserna för delar av den egna verksamheten säkras.


VD Helena Helmersson kommenterar kvartalet enligt nedan:

Det tredje kvartalet har i stor utsträckning präglats av vårt beslut att pausa försäljningen och sedan avveckla verksamheten i Ryssland. Detta har medfört en stor påverkan på vår försäljning och lönsamhet vilket förklarar hälften av resultatminskningen jämfört med tredje kvartalet föregående år. Kvartalet påverkades även av många andra externa utmaningar. Liksom för branschen i övrigt var försäljningen svag på många av våra stora marknader i början av perioden. Försäljningen förbättrades successivt trots värmebölja i flera länder i Europa och vissa kvarstående varuförseningar. Höjda råvaru- och fraktpriser samt en stärkt US-dollar ledde till kraftiga kostnadsökningar för varuinköpen. Vi har valt att inte fullt ut kompensera för de ökade kostnaderna vilket återspeglas i bruttomarginalen. Sammantaget gav dessa faktorer en kraftigt negativ resultatpåverkan i kvartalet. De långsiktiga satsningarna för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar fortsätter. Det handlar om att säkerställa det bästa kunderbjudandet för samtliga varumärken och den bästa kundupplevelsen. I en situation med hög inflation där hushållens levnadskostnader ökar kraftigt är det viktigare än någonsin att erbjuda kunderna bästa värde för pengarna. Försäljningskanalerna integreras allt mer samtidigt som vi fortsätter att digitalisera varuförsörjningskedjan. Effektivitet, snabbhet och flexibilitet har aldrig varit viktigare. Parallellt påbörjas ett åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare öka effektiviteten. Från och med andra halvåret 2023 beräknas detta leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Med lojala kunder världen över, engagerade medarbetare och sunda finanser i kombination med ett långsiktigt perspektiv ser vi trots omvärldssituationen goda förutsättningar att stärka vår position. Höstkollektionerna har tagits emot bra och försäljningen i september ökar jämfört med föregående år vilket är ett viktigt kvitto på att H&M-gruppen växer även när kundernas köpkraft minskar.”


Lite mer information gällande rapporten:

Tittar vi lite närmare på rapporten ser vi att försäljningen ökar i Nord och Sydamerika. Det går även bra i Asien, Oceanien & Afrika. Försäljningen minskar dock i Europa och i Norden om vi jämför med 2021. 

I det tredje kvartalet påverkarades även inköpskostnaderna mycket negativ, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år. Detta var främst drivet av ökade frakt- och råvarukostnaderna samt en stark US-dollar. Inköpskostnaden kommer även vara högre det 4:e kvartalet om dollarn fortsätter hålla sig stark.

Förutom detta tyngdes kvartalet av långsiktiga satsningar inom främst tech och varuförsörjningskedjan samt höjda energipriser och ökade kostnader för leverans till kund.

Ser vi på varulagret ökade detta med 28 % eller 14 % valutajusterat. H&M förklarar att ordrar tidigarelagts för att motverka förseningar i varuflödet samt av ökade inköps- och fraktpriser. Men . sammansättningen bedöms som god.

H&M-gruppen fortsätter att omförhandla ett stort antal hyreskontrakt. För 2022 planeras cirka 89 nya butiker att öppnas och cirka 254 att stängas, vilket ger en nettominskning om cirka 165 butiker exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina. Merparten av öppningarna sker på tillväxtmarknader medan stängningarna främst sker på etablerade marknader.

Under den största delen av kvartalet var butikerna i Ryssland stängda på grund av kriget. I Belarus och Ukraina var butikerna stängda under hela kvartalet. Vid utgången av kvartalet var dessutom 23 butiker tillfälligt stängda i Kina pga Covid-19.

Aktieåterköp: Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, beslutat om återköp av egna B-aktier om SEK 3 miljarder med stöd av årsstämmans bemyndigande. Återköpsprogrammet inleddes den 29 juni 2022 Under perioden 29 juni – 31 augusti 2022 har 9 577 503 egna B-aktier återköpts för SEK 1,22 miljarder. Totalt antal utestående aktier, exklusive egna aktier, var per 31 augusti 1 645 494 497. Återköpen ska pågå till den 30:e November 2022.

Innevarande kvartal: Höstkollektionerna har mottagits bra. Försäljningen under perioden 1 - 27 september 2022 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2021. Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under fjärde kvartalet bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ett åtgärdsprogram påbörjas för att ytterligare effektivisera verksamheten. Totalt sett beräknas det leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet bedöms bli synbara under andra halvåret 2023. 

Upplysning exponering mot Ryssland, Belarus och Ukraina

Den 24 februari 2022 pausade H&M-gruppen försäljningen i Ukraina som en konsekvens av Rysslands invasion. Den 2 mars 2022 pausades all försäljning i Ryssland. Den 18 juli 2022 meddelade H&M-gruppen att man beslutat att påbörja en ansvarsfull avveckling av verksamheten i Ryssland. Som en del i avvecklingsprocessen beslutades att öppna fysiska butiker tillfälligt under en begränsad period för att avyttra kvarvarande varulager i Ryssland. Resultatet för det tredje kvartalet har belastats med en engångskostnad på cirka SEK 2,1 miljarder hänförlig till avvecklingen. Beloppet är något högre än tidigare kommunicerats som en följd av den svenska kronans försvagning gentemot den ryska rubeln. I beloppet ingår en negativ effekt motsvarande de redovisade orealiserade valutakursvinsterna om MSEK 353 från andra kvartalet, denna valutaeffekt är ackumulerat neutral. Engångskostnaden har inte haft någon kassaflödespåverkan i det tredje kvartalet men bedöms ge en negativ kassaflödespåverkan om cirka SEK 1 miljard framöver. Till dagens datum har drygt 30 av 172 butiker stängts permanent. Även verksamheten i Belarus kommer att avvecklas. Som en del i detta har bolagets tre butiker tillfälligt återöppnats, därefter kommer verksamheten i landet att stängas.

Varuflöde 

H&M-gruppen fortsätter att fullt ut integrera kanalerna i en omnimodell. En viktig del är gruppens logistiksystem och satsningar inom tech och AI. Flera initiativ avseende nya högautomatiserade logistikcentra med fokus på innovation pågår globalt. Detta kommer att skapa ytterligare kapacitet, flexibilitet och snabbhet mellan försäljningskanaler samt en högre varutillgänglighet. Ett nytt högautomatiserat logistikcenter är under uppförande i Ajax, Kanada. Detta kommer att komplettera de logistikcenter som öppnade på öst- och västkusten i USA och skapa ytterligare kapacitet för H&M-gruppens fortsatta expansion i Nordamerika. Det nya logistikcentret planeras att vara färdigställt vid årsskiftet 2022/2023.

Hållbarhet 

H&M-gruppens hållbarhetsvision är att vara en ledande kraft i omställningen till en cirkulär modeindustri med netto noll klimatavtryck och samtidigt vara ett rättvist och jämlikt företag. Mer detaljerad information om koncernens hållbarhetsarbete finns i Sustainability Disclosure 2021 på hmgroup.com. Några av de senaste hållbarhetsinitiativen är: 

Klimatmål verifierade av SBTi. 

Inför FN:s klimatvecka verifierades H&M-gruppens klimatmål av Science Based Targets initiative (SBTi). H&M-gruppen åtar sig att påskynda företagets klimatåtgärder bortom den egna värdekedjan och utöver minimikravet enligt 1,5-gradersmålet. Syftet är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser (dvs net-zero-standard enligt SBTi) senast år 2040 och att minska koldioxidutsläpp i absoluta tal med 56 procent senast år 2030 i värdekedjan.

Under FN:s klimatvecka i september 2022 deltog H&M-gruppen i ett partnerskapsmöte med Apparel Impact Institute om Fashion Climate Fund med fokus på organisationens mål att tillämpa 250 miljoner dollar för att minska koldioxidutsläpp i leverantörskedjan samt att frigöra ytterligare 2 miljarder dollar eller mer i hållbar finansiering. H&M-gruppen är en av huvudinvesterarna och detta partnerskap är en del av H&M-gruppens gröna investeringar. 

Ny vattenstrategi. I samband med Världsvattenveckan lanserade H&M-gruppen en ny vattenstrategi för 2023–2030 som innefattar bolagets viktigaste mål och åtgärder i hela dess värdekedja. För att uppnå H&M-gruppens ambition om att ha en positiv inverkan på sötvattenresurser kommer företaget att arbeta för en ökad medvetenhet om värdet av vatten i verksamheten, uppmuntra god praxis samt att fastställa principer för minskad vattenanvändning i tillverkningen av företagets produkter. 

Fashion Transparency Index. H&M-gruppen rankades fyra bland 250 varumärken i Fashion Transparency Index 2022. Fashion Transparency Index skapades av Fashion Revolution med syftet att öka transparensen och tydliggöra varumärkens ansvarsskyldighet. Indexet mäter i vilken utsträckning varumärken rapporterar om sitt arbete baserat på 246 indikatorer, så som miljö och sociala frågor.


Mina tankar gällande rapporten:

Givetvis var det tråkigt att resultatet kom in sämre än väntat. Så här i efterhand hade jag hoppas på lite mer från H&M. Samtidigt är det kämpigt för många hushåll med de ökade kostnader som den höga inflationen för med sig. Har man inte så mycket pengar väljer man kanske bort det där klädinköpet i det korta perspektivet. Vi kan ju även se att det är tufft överlag i denna bransch just nu så det är inte bara H&M som har motvind med sin försäljning. Tråkigt nog har H&M aktien underpresterat en längre tid och aktien gick även sämre än index idag. Ska man se något positivt i rapporten är det väll att höstens försäljning börjat bra, återköpen av aktier fortsätter och vi kan se fram emot en kommande utdelning nu i November. Närmaste året räknar jag med att H&M kan sänka sina kostnader genom det stora besparingsprogram som man medelat idag. Jag räknar även med att man kan fortsätta stänga butiker som är mindre lönsamma och istället expandera på tillväxtmarknader. Min förhoppning är att den starka dollarn tids nog ska gå ner i pris. Detta skulle gynna H&M då deras inköp görs i just dollar. Ser vi på riktigt lång sikt kanske Stefan Persson köper ut bolaget från börsen. Men till dess är min förhoppning att bolaget kan fortsätta dela ut rejält med pengar över tid.

Trots alla motgångar är jag iallafall fortfarande positiv till H&M på sikt. Efter regn kommer solsken.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från H&M?

tisdag 27 september 2022

Månadens inköp

 Då var det åter den 27:e och en ny lön har kommit in på kontot. Det innebär givetvis nya investeringar och denna månad valde jag att öka på i fonden Avanza Zero. 

Dagens transaktion ser ni här under:


Anledningen att jag valde att öka i Avanza Zero denna månaden är flera. Dels så ger den mig bättre riskspridning. Men fonden har inte heller någon förvaltningsavgift och jag betalar inte heller något courtage i jämförelse med ett aktieköp. Förutom detta köp har jag betalat ner på belåningen denna månad. Detta då Avanza höjer räntorna var och varannan vecka och det gör ju även övriga banker här i Sverige efter Riksbankens höjningar. För att fortsatt ligga på en rimlig belåningsnivå kommer jag fortsätta kombinera med nya investeringar samt amortering av lån de kommande månaderna. 

För övrigt har Avanza nu övergivit sitt erbjudande om 0 % i låneränta till sina kunder. Inte långt innan de höjde till 0.99 % utökade de möjligheterna med gratislån upp till 3 miljoner för de som hade stora förmögenheter hos dem. Tror nog det finns kunder som är missnöjda med detta och för egen del har jag spekulerat en längre tid att Avanza tids nog skulle sluta låna ut pengar gratis. Vi får väl se om Avanza tids nog även inför en en förvaltningsavgift på Avanza Zero för att öka sin lönsamhet. Personligen tycker jag Avanza börjar likna storbankerna allt mer och frågan är hur man ska lyckas fortsätta växa om man tids nog blir lika dyra som alla andra banker. Det som är plus med Avanza är att kundtjänsten har blivit bättre med tiden och att de har en bra plattform. Sen har de ju Avanza Zero som än så länge är gratis och som jag gillar.

Bostadsrättföreningen

När det gäller vår bostadsrättförening har de höjda räntorna börjat visa sig allt mer även här. Vi hade ett lån på 232 000 kronor som låg på 0.45 % som lägst. Detta lån kostar nu 1.8 %. Sen har vi drygt 1.3 miljoner i lån som stigit från drygt 1 % till nästan 2.5 % i skrivande stund. Dessa lån stiger i pris när de sätts om var 3:e månad och om inte allt för länge räknar jag med att låneräntan stiger till över 3 % på våra rörliga lån. Helt plötsligt börjar våra bundna lån på 1.6 och 1.7 % i ränta kännas billiga. Jag är som sagt inte alls nöjd med Swedbanks prishöjningar och 2025 har samtliga lån blivit rörliga och vi har då bättre möjligheter att ta in offerter från andra banker och eventuellt flytta vårt lån.

Som tur är såg jag redan för ett par år sedan när jag tog över som Ordförande i vår förening att vår amorteringstakt var alldeles för låg. Vi hade nästan 1 miljon kronor i kassan och amorterade 130 000 kronor per år. Idag har vi drygt 300 000 kr i kassan och de senaste 2 åren har vi nog amorterat ner våra lån med runt 1 miljon kronor. Det gör att vi idag har en sund belåning i föreningen och fått ner utgifterna över tid. Totalt har vi 30 lägenheter och totala skulden ligger på drygt 3 miljoner kronor. Hade vi följt Swedbanks avbetalningsplan hade vår ekonomi sett betydligt sämre ut idag. För den delen finns det nog många föreningar som har alldeles för mycket pengar i kassan i dagsläget. Det skulle även vi haft om vi inte gjort någon amortering. När räntorna var låga kostade det inte så mycket med en buffert. Men när räntorna nu börjar närma sig 3-5 % på många lån kostar det betydligt mer att hålla buffert. Har man en överlikviditet i sin förening kan det vara en god ide att amortera ner på sina lån. På så sätt sänks räntekostnaderna och samtidigt räknas all amortering som ett kapitaltilskott dvs pengar som amorteras får tids nog dras av på eventuella framtida vinstskatt vid en försäljning. Behöver man göra någon stor investering tids nog kan det vara bättre att låna upp dessa pengar när det är dags och endast hålla en rimlig buffert i bostadsrättföreningen. 

Inaktivitet på bloggen

Sedan mitt senaste inlägg har inga affärer gjorts och därför har ingen uppdatering skett. Överlag har börsen var ganska sur den senaste tiden och jag har inte heller funnit något bra läge för kortsiktiga affärer. Jag håller fortsatt hårt i mina H&M aktier och H&M fortsätter att återköpa aktier dagligen. Även om aktien tappat den senaste tiden stärker jag på så sätt mitt ägande genom att bara behålla mina aktier. Förutom återköp i H&M ser jag även fram emot utdelningen som kommer nu i November.

Som vanligt kommer det uppdatering om någon ny affär görs. Nuvarande portfölj ser ni på höger sida av bloggen.

Med det sagt vill jag önska alla läsare en fortsatt trevlig vecka :-)