fredag 27 januari 2023

H&M Q4 2022

Idag rapporterade mitt största innehav H&M för sitt fjärde kvartal 2022 och resultatet kom in enligt nedan:


Fjärde kvartalet (1 september 2022 – 30 november 2022)


Nettoomsättningen ökade med 10 procent till MSEK 62 433 (56 813). I lokala valutor var nettoomsättningen oförändrad. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 11 procent i SEK och 2 procent i lokala valutor.

Som tidigare kommunicerats har resultatet påverkats av en engångskostnad om MSEK 836 för ett effektiviserings- och kostnadsprogram.

Bruttoresultatet uppgick till MSEK 31 011 (31 341), vilket motsvarar en bruttomarginal om 49,7 procent (55,2). De externa faktorerna för inköpen till fjärde kvartalet var mycket negativa jämfört med motsvarande period föregående år, med en historiskt stark US-dollar.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 821 (6 259), motsvarande en rörelsemarginal om 1,3 procent (11,0). Resultatminskningen i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år förklaras främst av negativa omvärldsfaktorer, uteblivet rörelseresultat från Ryssland samt engångskostnaden för effektiviserings- och kostnadsprogrammet.

 Koncernens resultat efter skatt var MSEK -864 (4 621), motsvarande SEK -0:53 (2:79) per aktie.

 Valutajusterat minskade varulagret med 3 procent jämfört med föregående år. Omräknat till SEK uppgick varulagret till 42 495 (37 306). Sammansättningen bedöms som god. 

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december 2022– 25 januari 2023 ökade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina ökade försäljningen med 9 procent i lokala valutor. 

Investeringarna planeras öka med cirka 50 procent till SEK 10 miljarder under 2023. 

Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en oförändrad ordinarie utdelning om 6:50 kr per aktie att utbetalas i två delar. 

Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor. Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls.


VD Helena Helmersson kommenterar kvartalet enligt nedan:

Även om 2022 var ett turbulent år som präglades av negativa omvärldsfaktorer som geopolitiska utmaningar och kraftig kostnadsinflation ökade vår försäljning med 6 procent under året. Efter att ha lagt det mesta av de negativa effekterna från pandemin bakom oss utbröt kriget i Ukraina. Vi valde då att snabbt pausa försäljningen i berörda länder för att senare avveckla verksamheten i Ryssland och Belarus. Vårt beslut att avveckla verksamheten i Ryssland, som var en viktig och lönsam marknad har haft en stor negativ påverkan på vårt resultat. De kraftigt höjda råvaru- och fraktkostnaderna samt en historiskt stark US-dollar ledde till omfattande kostnadsökningar för varuinköpen. Istället för att höja priserna fullt ut till kund valde vi att förstärka vår marknadsposition ytterligare. Till detta kom ökade energikostnader samt en engångskostnad för effektiviserings- och kostnadsprogrammet som påbörjades i slutet av året. Den sammantagna effekten av dessa faktorer gav en negativ resultatpåverkan i fjärde kvartalet om totalt cirka 5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

De externa faktorerna som har haft en negativ effekt på våra inköpskostnader vänder successivt och bedöms bli positiva för vårt resultat under andra halvåret 2023. Inköpskostnaderna är redan lägre för de ordrar som läggs nu jämfört med samma tidpunkt föregående år. Till detta kan under andra halvåret också läggas den positiva effekten av effektiviserings- och kostnadsprogrammet som på årsbasis beräknas ge 2 miljarder kronor.

Vår högsta prioritet är H&M-varumärket där arbetet fortsätter med att förbättra sortimentet och kundupplevelsen i butik och online samtidigt som vi fortsätter att integrera de båda kanalerna. Parallellt fortsätter utvecklingen inom samtliga varumärken och satsningar som sport, beauty och home. Via vår investeringsarm CO:LAB skapar vi värde genom en rad spännande och innovativa partnerskap och affärsmodeller. Sellpy växer snabbt och är redan nu en av de största aktörerna inom second hand-mode i Europa. För att möjliggöra allt detta fortsätter våra investeringar även i varuförsörjningskedjan, tech och AI. Totalt sett ökar vi investeringarna från 7 till 10 miljarder kronor under 2023.

Trots det tuffa läget i omvärlden står H&M-gruppen stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning, förbättrad lönsamhet och lägre varulager. Vi står därför fast vid vårt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024.

Lite mer information gällande rapporten:

Tittar vi lite närmare på rapporten ser vi att försäljningen minskar med 2 % i Norden. Annars växer försäljningen mest i  Nord och Sydamerika(ca 23 %). Det finns även en viss tillväxt i Europa, Asien, Oceanien & Afrika(ca 8 %) om vi jämför med 2021. 

Onlineförsäljningen fortsätter utvecklas väl. Cirka 30 procent av försäljningen sker online vilket är på samma nivå som föregående år.

H&M-gruppen fortsätter att omförhandla ett stort antal hyreskontrakt som en del i bolagets butiksoptimering vilket även innefattar ombyggnader, anpassning av butiksantal och ytor för att säkerställa rätt butiksportfölj på respektive marknad. H&M-gruppen har enligt avtal möjlighet att omförhandla eller avsluta cirka en tredjedel av hyreskontrakten årligen. För 2023 planeras cirka 100 nya butiker att öppnas och cirka 200 att stängas, vilket ger en nettominskning om cirka 100 butiker. Merparten av öppningarna sker på tillväxtmarknader medan stängningarna främst sker på etablerade marknader.

Secondhandplattformen Sellpy ökade försäljningen med 85 procent under helåret och bedöms passera en miljard SEK under 2023. Sellpys räkenskaper kommer att konsolideras med H&Mgruppen från och med det första kvartalet 2023.

Mål H&M-gruppens mål är att senast 2030 fördubbla omsättningen och halvera koldioxidavtrycket . Lönsamheten ska överstiga 10 procent över tid. Basåret för omsättningsmålet är 2021, medan basåret för att minska koldioxidavtrycket är 2019 enligt bolagets åtagande på COP26 (se mer i års- och hållbarhetsredovisning 2021). Med lönsamhet avses rörelseresultatet i relation till omsättningen. Ambitionen är att nå lönsamhetsmålet senast 2024. H&M-gruppens mål om en försäljningstillväxt om 10-15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål.

Mina tankar gällande rapporten:

Givetvis var det tråkigt att resultatet kom in sämre än väntat idag. Jag hade hoppats på ett något bättre resultat. Samtidigt har det vart kämpigt för många hushåll de senaste månaderna med ökade kostnader kopplade till den höga inflationen. Vi kan även se att det är tufft överlag i denna bransch och det är inte bara H&M som har motvind med sin försäljning just nu. Något positivt gällande H&M aktien är att den överpresterat mot index än så länge detta år. H&M sviker inte heller sina aktieägare när det gäller utdelningen som blir 6.5 kronor för detta år. På det kanske vi även får se ett nytt återköpsprogram av aktier för 3 miljarder lite senare i år. 

Just detta kvartal var kämpigt för H&M. Men som Helena Helmerson kommenterar har årets försäljning börjat bra. Framöver är min tro att H&M kan fortsätta förbättra sin försäljning. Samtidigt behöver H&M öka sin lönsamhet samt minska sitt varulagret. Vi ska komma ihåg att detta kvartal präglats av att komsumenten vart rekorddeppig och då kan man inte räkna med någon rekordförsäljning. H&Ms aktiekurs tappade rejält under fjolåret och man ska komma ihåg att när allt ser som sämst ut är chansen stor att det blir bättre tids nog igen.

Som jag skrivit tidigare här på bloggen är jag fortsatt optimistisk till H&M på längre sikt och hoppas givetvis på en uppvärdering av aktien under 2023. Efter regn kommer solsken.

 När det gäller månadens sparande har hela summan gått till att amortera bort min sista portföljbelåning. 

Så nu är jag åter skuldfri igen och vi får se hur länge det varar. Men det känns bra för stunden. 


Framöver håller jag tummarna att H&M får ett bättre 2023.


Med det sagt vill jag önska alla läsare en trevlig helg :-)


4 kommentarer:

 1. Hej Slimis, du får ändra tillbaka hur dina inlägg ser ut, det var jobbigt och rörigt att läsa detta... Märklig layout och lite synd då dina inlägg annars brukar vara läsvärda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Kalkyl. Tråkigt att du inte gillade mitt senaste inlägg. Kan du specifiera lite närmare vad som var jobbigt och rörigt med mina inlägg? Eller var det det senaste inlägget du syftade på? Samt vad det är som du tycker har ändrats med min layout?

   Tacksam för återkoppling.

   Mvh Slimis

   Radera
  2. Hej, Kalkyl syftade nog på detta inlägg. Du har blandat olika storlekar av bokstäverna, jag kan se tre olika i dessa stycken! Det är svårt att läsa den minsta. Rörigt. Jag läser detta på en padda och har aldrig sett att du har gjort så förut.

   Radera
  3. Hej Edmund och tack för ditt påpekande.

   Som du skriver blev det inte blev riktigt rätt när jag skrev detta inlägg tidigare. Jag har nu redigerat texten så att storleken är den samma på hela stycket.

   Hoppas det ser lite bättre ut iallafall.

   Tack för kommentar.

   Mvh Slimis

   Radera