onsdag 8 maj 2024

Hufvudstaden Q1 2024

Idag lämnade mitt största innehav Hufvudstaden sin rapport för första kvartalet 2024 och resultatet kom in enligt nedan:

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 524 mnkr (503), en ökning om 4 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 573 mnkr (551).

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 346 mnkr (331). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 395 mnkr (379). 

Periodens resultat efter skatt uppgick till -396 mnkr (-499), motsvarande -1,96 kronor per aktie (-2,47). Det negativa resultatet förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 mdkr (46,7 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 180 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -759 mnkr (-906).

 Soliditeten uppgick till 58 procent (60), nettobelåningsgraden till 22 procent (20) och räntetäckningsgraden var 4,0 gånger (6,2). 

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,2 procent (8,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,1 procent (5,4).

HÄNDELSER I VERKSAMHETEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 

I Kvarteret Johanna i Göteborg har hyresavtal tecknats för tre viktiga servicekoncept. Takrestaurangen kommer drivas av Stureplansgruppen och träningskonceptet av Nordic Wellness. Hufvudstaden kommer i egen regi driva kvarterets coworkinganläggning under konceptet Cecil. Inflyttning sker i början av 2026. 

I fastigheterna NK-huset och Fyran i Göteborg har ett par kontorshyresavtal tecknats i samband med utökning och nyuthyrning. Inflyttning sker senare under året och därmed är kontorslokalerna fullt uthyrda i båda fastigheterna. 

MR Cake har tecknat hyresavtal för etablering av ett café på gatuplanet i gallerian Femman i Göteborg. Yoga- och träningsvarumärket Lululemon har tecknat hyresavtal för den återstående vakanta butikslokalen i Vildmannen 7 i Bibliotekstan. Därmed är samtliga kontors- och butikslokaler uthyrda i den färdigställda fastigheten. 

I fastigheten Kvasten 6 i Bibliotekstan utökar Toteme den förhyrda butiksytan till cirka 350 kvm. I området omflyttar Byredo till fastigheten Rännilen 19 och utökar i samband med det butiksytan till cirka 150 kvm. 

I parkeringshuset NK Parkaden invigdes Hufvudstadens första snabbladdningsstation för elbilar. Stationen används inledningsvis av Taxi Stockholm. I parkeringshuset finns totalt 320 laddplatser.

Kommentar från VD Anders Nygren

Årets första kvartal har präglats av den svaga konjunkturen vi befinner oss i. Vakansgraden har ökat något och uthyrningsprocesserna tar längre tid, men glädjande nog har ett antal nya hyresavtal tecknats under perioden. Bland annat är kontorsytorna i fastigheterna Fyran i Nordstan och NK i Göteborg nu fullt uthyrda. I vårt pågående projekt Kvarteret Johanna i Göteborg har hyresavtal tecknats med starka servicekoncept som bidrar till det ökade intresset vi ser för kontoren i kvarteret. Inom detaljhandeln är det fortsatt utmanande men vi upplever att detaljhandelsaktörer och varumärken börjar se ljusare på framtiden. Störst intresse för butikslokaler har vi i Bibliotekstan i Stockholm där vi tecknat flera nya hyresavtal och vakansgraden är fortsatt låg.

Vill ni läsa hela rapporten kan ni göra det här:

Mina egna reflektioner gällande rapporten

Tittar vi närmare på rapporten ser vi att detta kvartal har inneburit mer reor på NK och sämre fullprisförsäljning och det har pressat marginalerna här. Kontorsmarknaden i centrala Stockholm och Göteborg är stabil men något avvaktande. Under kvartalet har man lyckats omförhandla till högre hyror här men hyran för butikslokalerna har istället sänkts något och denna utveckling har pågått under en längre tid. Det jag för stunden ser negativt på i rapporten är att resultatet kom in något under förväntningarna. Hyresvakanserna har gått upp något och substansvärdet på fastigheterna har minskat något. På det har då även soliditeten blivit något sämre och belåningen något högre. 

Det jag ser positivt är att det verkar gå bra med projektet Johanna. För den observante har även genomsnitträntan för lån på kortare sikt gått ner från 4.7 % till 4 % i skrivande stund och troligtvis fortsätter räntekostnaden sjunka mer under året. Som VD skriver är detaljhandeln hårt pressad för stunden men förhoppningsvis ser detta bättre ut framöver om räntesänkningarna fortsätter under året och folk får mer pengar i plånboken.  

Marknaden valde att handla ner aktien efter rapporten men aktien har ändå klättrat runt 5 % den senaste månaden. Så jag tycker den senaste tidens utveckling har vart helt okej sett till omständigheterna.

För stunden väljer jag att behålla mitt innehav och hoppas givetvis på en fortsatt återhämtning för aktien framöver. Hufvudstaden har inte vart en bra investering de senaste 5 åren om man köpt aktien till ett för högt pris. Men jag har likt tidigare år gått in i aktien när priset på aktien vart rejält pressat och det har alltid varit en bra affär för mig. Var nog 2013 eller 2014 jag köpte mina första aktier här och sen dess har jag ägt aktien från och till. På sikt tror jag aktien kan uppvärderas mer om inflationen fortsätter hålla sig låg och vi ser fortsatta räntesänkningar framöver. Om så sker lär det gynna fastighetsvärdena och på det kommer lägre räntekostnader som förmodligen innebär högre vinst på sikt.

Med det håller jag tummarna att Hufvudstaden fortsätter förbättra sitt resultat nu framöver.


Hur ser ni läsare på dagens rapport från Hufvudstaden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar